Urbanističko planiranje

Studijski program: DRS

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5