ВЕБ програмирање

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6