PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2020/2021. godini,  na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 24. i 25. septembar 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.