PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. jun 2019. godine od 8 do 14 časova u amfiteatru A3 (prostorija 103 – 1. sprat).

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata (NEOVERENE), i to:

–  svedočanstva svih razreda srednje škole,

–  diplomu o položenom maturskom ispitu,

–  dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro račun Škole broj:  840-1758666-57, broj modela  97, poziv na broj (odobrenje)  94-126-100502041.

  kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.