др Марија Боранијашевић

др Милош Ристић

 

Академска каријера

Избор у звање године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Магистрираo 2007. на Машинском факултету Универзитета у Нишу, назив тезе: Пројектовање производа са аспекта технологичности.

Дипломирао 2005. на Машинском факултету Универзитета у Нишу са називом теме: Пројектовање и конструкција пужног редуктора за затварање лептирастог затварача.

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Примењена механика и машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЗЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничко цртање (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Отпорност материјала (ИНИ)

Технике спајања делова (ИНИ)

Машински елементи (ИНИ)

CNC системи (ИНИ)

Софтверски алати у производњи (ИНИ)

Програмирање нумерички управљаних система (ИНИ)

Анализа животног циклуса (ИЗЖС)

 

Уџбеници

Ристић С., Милтеновић А., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената, Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Ниш, 2010.

Ристић С., Дакић Н., Цветановић Б., Ристић М., Практикум из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2007.

Ристић С., Цветановић Б., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената 1, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2005.

Репрезентативне референце

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M. Expert System for Implant Material Selection. In: Konjović, Z., Zdravković, M., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2016 Proceedings Vol.1, pp.86-90, 2016. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M., Mitković, M. Implant Material Selection Using Expert System. Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering (Accepted for publishing: 28.09.2016.) (M23)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Framework for early manufacturability and technological process analysis for implants manufacturing, Proceedings of 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, March 8-11 2015., Society for Information Systems and Computer Networks, Issued in Belgrade, Serbia, 2015. pp. 426 – 429. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B., Pavlović, M., Kosanović, M. Projektovanje proizvoda sa aspekta tehnologičnosti: primer zupčastog prenosnika. INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, pp.452-455, March 2016. (M33)

Mitić, D., Ristić, M. Sanacije prslina sfernog rezervoara za etilen zavarivanjem. Savetovanje „Zavarivanje 2016“, Srebrno jezero, 2016. (M63)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Manufacturability Analysis of Die-Cast Parts, Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, 28.-30. September 2011, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, pp. 223 – 226. (M33)

Ristić, M., Tehnološka ograničenja brzih proizvodnih tehnologija, IMK-14 – Istraživanje i razvoj, IMK „14. oktobar“ Kruševac, 2011., vol. 17, no. 1, pp. 25-31. (M53)

Ristić, M., Pavlović, M., Simić Ž. Izrada cilindričnog kliznog ležaja tehnologijom 3D štampe, Zbornik radova Visoke tehniče škole strukovnih studija u Nišu, VTŠ Niš, 2015. god., str. 56-59. (M63)

Cvetanović, B., Cvetković, D., Ristić, M., Milosević A. Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors. Journal of environmental protection and ecology, 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (M23)

Ristić, M., Cvetanović, B., Janjić, N. Procenjivanje sličnosti oblika zasnovano na tehničkim elementima, Zbornik radova Simpozijuma dijagnostika i pouzdanost, infomatika i menadžment, saobraćaj i ekologija, (oblast 5. – računarsko projektovanje), Vrnjačka Banja, 03.12.2010. god. str. 341 – 349. (M63)

Ristić, M., Cvetanović, B., Dakić, N. Zaštita zavarivača pri gasnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 266 – 277. (M63)

Cvetanović, B., Ristić, M. Risk Assessment of whole body vibration at drivers of agrisultural tractors, 4th DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2013, Beograd, Srbija, 2013. (M33)

Stošović, S., Ristić, M., Kosanović, M. Koncept vozila za merenje parametara kvaliteta vazduha i uslova radne sredine, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 374 – 383. (M63)

Milutinović, B., Cvetanović, B., Tomić, M., Đekić, P., Ristić, M. Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu pri elektrolučnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 65 – 72. (M63)

Ristić M., Cvetanović B., Milošević A., Projektovanje i konstruisanje pužnog reduktora za zatvaranje leptirastog zatvarača, Zbornik radova XXXII majskog skupa održavalaca sredstava za rad Srbije „Nove informacione tehnologije i dizajn mašina”, ISBN 978–86–83701–22–3, Vrnjačka banja, 27–28. 05. 2009. Rad broj 169. (M63)

 

Учешће у пројектима

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес: CAD/CAM технологије, Експертни системи и Пројектовање и конструисање производа

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе:

 

др Милица Цветковић

 

Академска каријера

Избор у звање 2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област: Природне науке

Докторирала 2014. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

<

Дипломирала 2004. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

 

Ужа научна област

Математичке науке

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Математика 1 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Математика 2 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Статистика и анализа (ЗЖС)

 

Репрезентативне референце

Ljubica S. Velimirović, Marija S. Ćirić, Milica D. Cvetković, „Change of the Willmore Energy Under InfinitesimalBending of Membranes“, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 59, pp. 3679–3686, 2010. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Analysis of Gaudi Surfaces at Small Deformations“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, No 13, pp. 6999-7004, 2012. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Variation of shape operator under infinitesimal bending of surface“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 225, pp. 480-486, 2013. (M21)

Milica D. Cvetković, Milan Lj. Zlatanović, „New Cartan’s tensors and pseudotensors in a Generalized Finsler Space“, Filomat 28:1, pp. 107–117, 2014. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, „Gaudi Surfaces and Curvature Based Functional Variations“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 228, pp. 377-383, 2014. (M21)

Milica D. Cvetković, „Curvature based functions variations“, FACTA UNIVERSITATIS (NI ), Ser. Math.Inform. 28, No 1, pp. 51-63, 2013. (M51)

Milan Lj. Zlatanović, Milica D. Cvetković, Nikola M. Velimirović, „Analysis of Kinds of Conoid at Small Deformations“, Pollack Periodica – University of Pécs, Hungary, Vol. 7, No Suppl, pp. 163-171, 2012. (M51)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Ruled Surfaces in Architecture“, Int J. on IT and Security, No 4, pp. 21–30, 2009. (M51)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, „The shape of the bendable surface“, Proceedings of 3rd International Scientific Conference „moNGeometrija 2012“, Novi Sad, pp. 585-594, 2012. (M33)

Milica D. Cvetković, Ljubica S. Velimirović, Nikola M. Velimirović, „Shape of surfaces analysis“, Proceedings of 4th International Scientific Conference „moNGeometrija 2014“, Vlasina, pp. 194-203, 2014. (M33)

Milica D. Cvetković, Aleksandra Boričić, Dejan Blagojević, „Statistical analysis of injuries of health workers due to inadequate working conditions and work environment“, Proceedings of 10th International Conference on Risk and Safety Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 305-313, 2015. (M33)

Milica D. Cvetković, Miloš Spasić, „Comparative analysis of injuries between medical and non-medical workers of clinical center in Niš“, Proceedings of 11th International Conference on Risk and Safety Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 237-244, 2016. (M33)

Активности

Истраживачки интерес: Диференцијална геометрија кривих и површи и примене, Бесконачно мале деформације површи, Тензорски рачун и примене, Статистичка обрада података

Укупан број цитатата: 14

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 5

 

др Никола Секуловић

 

Академска каријера

Избор у звање 20.06.2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, области Рачунарске технологије и Комуникацоне технологије са електроником.

Докторирао 2012. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

Дипломирао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

Комуникацоне технологије са електроником

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Дигиталне комуникације (КОТ)

Телекомуникационе мреже (КОТ)

Кабловски ТК системи (КОТ)

Дигитални телекомуникациони системи (КОТ – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

M. Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Denić, Danijela Aleksić, “Performance Analysis of SINR-Based Selection Diversity Over Correlated Rayleigh Fading Channels”, IET Communications, (publisher: Institution of Electrical Engineers), vol. 5, no. 2, pp. 127-134, Jan. 2011. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Aleksandra S. Panajotović, Dušan M. Stefanović “Performance Analysis of Microcellular Mobile Radio Systems with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences”, Advances in Electrical and Computer Engineering, (publisher: Stefan cel Mare University of Suceava, Romanian Academy of Technical Sciences), vol. 10, no. 4, pp. 3-8, Dec. 2010. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, “Performance Analysis of System with Micro- and Macrodiversity Reception in Correlated Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, Wireless Personal Communications, (publisher: Springer), (publisher: Springer-Verlag New York, Inc.), vol. 65, no. 1, pp. 143-156, 2012. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Daniela Milović, Selena Stanojčić, “Second-order statistics of system with N-branch microdiversity and L-branch macrodiversity operating over gamma shadowed Nakagami-m fading channels”, International Journal of Communication Systems, (publisher: John Wiley and Sons Ltd.), vol. 27. no. 2, pp. 390-400, Feb. 2014. M22

Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity over Correlated Unbalanced Nakagami-m Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference”, IEEE Communications Letters, (publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vol. 16, no. 5, pp. 691-693, May 2012. M22

Vladeta Milenković, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Mile Petrović, “Effect of Microdiversity and Macrodiversity on Average Bit Error Probability in Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, ETRI Journal, (publisher: Electronics and Telecommunications Research Institute), vol. 32, no. 3, pp. 464-467, Jun. 2010. M22

Aleksandra S. Panajotović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Nikola Sekulović, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity in Correlated Rician Fading with Rayleigh Cochannel Interference”, IEEE Communications Letters, (publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vol. 14, no. 7, pp. 605-607, Jul. 2010. M22

Ana Stanković, Časlav Stefanović, Nikola Sekulović, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, “The distribution of minimum of ratios of two random variables and its application in analysis of multi-hop systems”, Radioengineering, vol. 21, no. 4, pp. 1156-1162, Nov. 2012. M23

Ana Matović, Edis Mekić, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Marija Matović, Časlav Stefanović, “The distribution of the ratio of the products of two independent a-µ variates and its application in the performance analysis of relaying communication systems”, Mathematical Problems in Engineering, (publisher: Hindawi Publishing Corporation), vol. 2013, Article ID 147106, 6 pages, 2013. M22

Milos Bandjur, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Aleksandra Golubović, Petar Spalević, Dejan Milić, “Second-Order Statistics of System with Microdiversity and Macrodiversity Reception in Gamma-Shadowed Rician Fading Channels”, ETRI Journal, (publisher: Electronics and Telecommunications Research Institute), vol. 35, no. 4, pp. 722-725, Aug. 2013. M23

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата: 247

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 26

 

др Дејан Богићевић

 

Академска каријера

Избор у звање 2010. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Безбедност друмског саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи.

Докторирaо 2010. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив дисертације: Прилог истраживању могућности примене мултимедијалног каталога за одређивање сударне брзине и међусобног положаја возила при сударима.

Магистрирао 2006. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив тезе: Одређивање сударне брзине возила на основу њихових деформација евидентираних у увиђајној документацији одбрањена.

Дипломирао 1997. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив рада: Методе и поступци за одређивање брзине учесника саобраћајне незгоде.

 

Ужа научна област

Безбедност друмског саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи

 

Студијски програми

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|БДС| Безбедност друмског саобраћаја (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Паркирање и терминали у друмском саобраћају (ДРС – основне студије)

Безбедност саобраћаја (ДРС – основне студије)

Техника безбедности и контроле саобраћаја (ДРС – основне студије)

Теорија и регулисање саобраћајних токова (ДРС – основне студије)

Анализа безбедности саобраћаја (БДС – специјалистичке студије)

Експертиза саобраћајних незгода (БДС – специјалистичке студије)

Репрезентативне референце

Bogićević D., Kostić S., Čergić N.: POSTUPAK KONSTRUKCIJE DIJAGRAMA ENERGETSKOG RASTERA ZA RAZLIČITE MODELE VOZILA, Zbornik radova X Međunarodni simpozijum „PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2010“ Novi Sad, 2010.

Bogićević D., Popović V, Dorčić I.: POSSIBLE DEVELOPMENT MANAGEMENT RELATIONS IN THE SYSTEM OF PARKING, THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Travel demand management, Novi Sad, 27th and 28th October 2011. str. 129 – 135.

Stanković M., Perić M., Bogićević D., Radosavljević D.: SURVEY ON THE CHARACTERISTICS OF TRIPS MADE BY STUDENTS IN NIŠ AND NOVI SAD, THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Transport in cities of Southeastern Europe, Novi Sad, 24th and 25th October 2013. str. 153 – 158.

Kostić M., Kostić S., Gladović P., Bogićević D.: ANALIZA RADA I PRIMENA NOVIH PROPISA U RADU AUTO ŠKOLA, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 485 – 490

Stanković M., Bogićević D., Gladović P., Radosavljević D., Stojanović N.: PLANNED ACTIVITIES TO INCREASE ROAD SAFETY IN THE MUNICIPALITY OF KURSUMLIJA, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 85 – 90.

Ilić M., Bogićević D., Popović V.: METHODOLOGY AND EFFECTS OF THE CAMPAIGN AIMED AT REDUCING DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPLEMENTED IN FACILITIES WHERE ALCOHOL IS CONSUMED, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 173 – 180.

Bogićević D., Kostić S., Stanković M, Ilić M.: POSSIBILITY OF USING THE CRASH TEST RESULTS FOR THE ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE FORM OF VEHICLE CRASHES, XII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014“, Borsko Jezero, 09th and 10th October 2014. str. 179 – 187.

Bogićević D., Stanković M., Dorčić I., Ilić M.: POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV UTICAJ NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, X International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Kragujevac, April 22 – 25, 2015. str. 121-130.

Kostić M., Kostić S., Bogićević D.: ANALIZA ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA ŠKOLSKE DECE U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT, X International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“ Kragujevac, April 22 – 25, 2015. str. 221-230.

Stanković M., Gladović P., Bogićević D., Mišić J.: EFFECTS OF PUBLIC TRANSPORT ON GREATER ATTRACTIVENESS OF A RESIDENTIAL AREA, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Urban Transport 2030 – Mastering Change, Novi Sad, 5th and 6th November 2015. str. 147 – 152.

Popović V, Bogićević D., Trajković I.: IMPORTANCE OF CYCLING INFRASTRUCTURE IN CITIES – CURRENT STATE AND PROPOSED SOLUTIONS IN NIŠ, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Urban Transport 2030 – Mastering Change, Novi Sad, 5th and 6th November 2015. str. 247 – 252.

Popović V., Bogićević D., Stanković M., Trivić V.: ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, XI International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Vrnjačka Banja, April 13 – 16, 2016. str. 121-130.

Bogićević, D., Stanković, M., Popović, V.: UPOREDNA ANALIZA VREDNOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U POLICIJSKIM UPRAVAMA NA PODRUČJU JUŽNE SRBIJE, XIII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2016“, Novi Sad, 13th and 14th October 2016. str. 127 – 136.

Stanković, M., Mihajlović, N., Bogićević, D., Popović, V.: PRIMENA KOMPJUTERSKIH PROGRAMA U REŠAVANJU PRAKTIČNIH SITUACIJA PRILIKOM PROJEKTOVANJA RASKRSNICA I PARKIRANJA, XIII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2016“, Novi Sad, 13th and 14th October 2016. str. 357 – 364.

 

Међународни пројекти

„Утврђивање образовне потребе лиценцираних инструктора вожње – истраживање тренутног нивоа знања и вештина у односу на неопходне компетенције“, Јун 2016. године Агенција за безбедност саобраћаја,

„Упоредна анализа система рехабилитације возача у Европи и свету са препорукама унапређења постојећег система рехабилитације возача у Републици Србији“ Април 2016. године, Агенција за безбедност саобраћаја,

Анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша, Март 2016. године, Градска управа Ниш,

Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи, Јун 2014. године, ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ – НИШ

Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, Фебруар 2013.године, Општина Прокупље.

 

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе:

 

др Данијела Златковић

 

Академска каријера

Избор у звање 28.12.20012.. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, визуелизације материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења.

Докторирaла 2012. на Техничком факултету Универзитета у Новом Саду, докторском дисертацијом под називом: “Модели кретања воде и минералних сировина и њихов утицај на ниво контаминације земљишта”, 2012 године.

Магистрирала 2001. на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, магистарском тезом под називом: “Математички модели за праћење загађења земљишта услед коришћења вештачких ђубрива”.

Дипломирала 1994. године на Грађевинском факултету у Нишу под називом теме“Пројекат аквадукта од лепљеног ламелираног дрвета“.

 

Ужа научна област

Конструкције, визуелизације материјализација у грађевинарству

Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|КОИ| Комунално инжењерство (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничка механика (ГРИ- основне студије)

Отпорност материјала (ГРИ – основне студије)

Грађевински материјали (ГРИ – основне студије)

Грађевинске конструкције (ГРИ – основне студије)

Завршни радови и инсталације (ГРИ – основне студије)

Урбана екологија (КОИ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Адамовић Ж., Стефановић С., Дзапић М., Крстић М., Златковић Д., Техничка механика-динамика, Друштво за техничку дијагностику ’’TEHDIS’’, Београд,2008,бр.стр,295
Адамовић Ж, Златковић Д, Миленковић Д, Јеремић М, Крстић М, Хидраулика и Пнеуматика, Друштво за техничку дијагностику ’’TEHDIS’’ Београд,2009,бр.стр.438.
Златковић Д., Адамовић Ж., Кретање воде и контаминација земљишта, Друштво за техничку дијагностику, ’’TEHDIS’’, 2009, бр. стр. 46.

Репрезентативне референце

Zlatkovic, D.; Adamovic, Z.; Milenkovic, D., Programme of the Water Movin-g Through the Soil and Transport of Nitrogen and Phosphate Fertilizer, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2010., 16 (5):585-589 ISSN 1310-0351.

Zlatković, D, Milenkovic D, Krstic M, Nove tehnologije u stabilizaciji zemljišta primenom geomembrana, Naučno stručni simpozijum „Savremene mašine, mehanizmi i materijali u industriji“, Vrnjačka Banja, 2010, br.8. ISBN 978-86-83701-26-1.

Zlatković, D, Milenkovic D, Krstic M, Fundiranje objekata šipovima, Naučno stručni simpozijum „Savremene mašine, mehanizmi i materijali u industriji“, Vrnjačka Banja, 2010, br.13. ISBN 978-86-83701-26-1.

D. Zlatkovic, S.M. Misic, Z. Adamovic.,Prevention of ‘blue baby’ syndrome in infants and small children using the remote monitoring of nitrite in soil, Oxidation Communications, Book 4, 2011., ISSN 0209-4541.

Zaklina Spalevic, Danijela Zlatković, Marijana Dukic-Mijatovic, Zeljko Bjelajac, Techniques of the wastewater refinement using the wetland system for the village of gložan, modalities and comparative legal review, Oxidation Communications, book 1, 2012, ISSN. 0209-4541.

Dragoljub Milenkovic, Zivoslav Adamovic, Danijela Zlatkovic Miodrag Krstic, Milutinović Dragan, Optimisation and Adhesion Forse of Screws, Rail Fitings, Rail Fittings SQL-14,on Concepte Sleepers, Journal of Balkan Tribological Association, 2013, vol 19, br 3, str 401-411, ISSN 1310-4772.

Boban Cvetanovic, Danijela Zlatkovic: Evaluattion of Whole-Body Vibration Risk in Agricultural Tractor Drivers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, (2013), 19 (5):1155-1160, ISSN 1310-0351.

Zlatković, D, Smanjenje količine mineralnih materija u zemljištu primenom modela Cemos/Bucets, Tematski zbornik radova Visoke tehničke škole u Nišu, 2014.

B. Cvetanović, D. Zlatković, D. Cvetković, N. Janjić, Z. Janjić, Whole Body Vibrations in Older IMT Tractor Models, Journal of Balkan Tribological Association, 2015, br 4, str 881-887, ISSN 1310-4772

Zlatković, D,,,Pasivne kuće i primena Trombovog zida”, 8th international conference „ Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“, Užice, 2-3 oktobar 2015.god, zbornik radova sekcija 3, rad br 4, ISBN 978 – 86 – 83573-61-5.

 

Међународни пројекти

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

 

Активности

Истраживачки интерес: Грађевинске конструкције, Материјали у грађевинарству и Урбана екологија.

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе:

 

др Бобан Цветановић

 

Академска каријера

Избор у звање 2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Примењена механика и машинске конструкције.

Докторирaо 2016. на Факултету заштите на раду, Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: Оптимизација осцилаторне удобности седишта трактора са аспекта редукције вибрација

Магистрирао 2007. на Машинском факултету, Универзитета у Нишу, назив тезе: Истраживање могућности регенерације цилиндарских глава конструктивно-технолошким поступцима.

Дипломирао 1995. године на Машинском факултету у Нишу

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Примењена механика и Машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Механика 1 (ИНИ и ДРС – основне студије)

Механика 2 (ИНИ и ДРС – основне студије)

Механизација претовара (ДРС – основне студије)

Техничка механика (ЗЖС – основне студије)

Рециклажне технологије (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

Енергетска ефикасност (ЗЖС – основне студије)

Енергетски процеси у животној средини (ИЖС – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Ристић, С., Дакић, Н., Цветановић, Б., Ристић, М., Практикум из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2007.
Ристић, С., Јовановић, М., Цветановић, Б., Збирка решених задатака из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2003.
Ристић, С., Цветановић, Б., Ристић, М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената 1, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2005.
Стаменковић, С., Стефановић, С., Цветановић, Б., Отпорност материјала, Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Ниш, 2009.

Репрезентативне референце

Cvetanović B., Cvetković D., Ristić M., Milosević A.“Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors”. Journal of environmental protection and ecology. 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (M23 – 2014)

Cvetanović B., Zlatković D., Cvetković D., Janjić N., Janjić Z. “ Whole body vibrations in older IMT tractor models”. Journal of Balkan tribological assosiation. 2015., 21 (4), 859-864 (M23-2014).

Цветановић, Б., Jовановић, Ј. “Преглед негативних здравствених ефеката дејства вибрација на возача трактора”. Tрактори и погонске машине. 2013. 18 (3), 58-65. (M51-2013, област биотехнологија и пољопривреда).

Цветановић, Б., Цветковић, M., Цветковић, Д. “Процена ризика по здравље возача од вибрација насталих при експлоатацији трактора”.Пољопривредна техника. 2014. 39 (3), 21-29 (M51- 2014 област енергетика, рударство и енергетска ефикасност)

Cvetanović B., Cvetković D., Cvetković M.“The experience of drivers and the permormance of driving as impact factors of vibration levels in agricultural tractors”. Facta Universitatis, Series Working and Living Environmental Protection. 2015. 12 (1), 73-81 (M51-2014 област уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха)

Cvetanović B., Zlatković D. “Evaluation of whole-body vibration risk in agricultural tractor drivers“. Bulg.J.Agric.Sci. 2013, 19 (5), 1161-1166 (M23-2012).

Cvetanović, B., Tomić, M. “Effect of the Suspension In Agricultural Tractors on the Reduction of Whole Body Vibration” XII-th International symposium Acoustics and vibration mechanical structures- AVMS 2013, Timisoara, Romania, 2013. (M33)

Cvetanović, B. „Legislation and standardization related to whole body vibration”. XI International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering andInformation Technology DEMI 2013, Banjaluka, Republika Srpska, 2013. (M33).

Cvetanović, B., Cvetković, M., Cvetković, D., Ristić, M. ”Effect of the Suspension on Whole Body Vibration: Comparison of High Power Agricultural Tractors”.VIII International conferency Heavy machinery- HM 2014. G.7-11., Zlatibor, Serbia, 2014. (M33)

Cvetanović, B., Cvetković, D., Cvetković, M.“The experience of drivers and the permormance of driving as impact factors of vibration levels in agricultural tractors”. 24th International conferency Noise and vibration, Nis, Serbia, 2014. (M33).

Cvetanović, B., Cvetković, D., Cvetković, M. „Multi criteria analysis application in optimization of vibration – related comfort of tractor seats“. XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme – OMO, Crna Gora, 2015. (M33)

Cvetanović, B., Dimitrijević, S., Cvetković, D. „Uticaj stresa na uspeh studentske populacije“. 10th International conference Menagament and Safety – M&S 2015. Opatija, Hrvatska, 2015. (M33)

Цветановић, Б. „Енергетска будућност Србије“, Зборник радова 14. Симпо-зијума термичара Србије – СИМТЕРМ 2009., ИСБН 978-86-80587-96-7, стр.29-34, нумерација рада П.И.1, Сокобања, 2009 (М63)

Цветановић, Б., Ристић, М., Радосављевић, Д. „Безбедност рада и радне средине у складиштима“, Зборник 23. међународног конгреса о процесној индустрији PROCESING 2010., р.б.рада 22, Тара, јун 2010. (М63)

Цветановић, Б., Ристић, М. „Претоварна механизација као узрок незгода при манипулацији теретом“. Зборник радова четвртог симпозијума са међуна-родним учешћем Транспорт и логистика, Ниш, 2011

 

Међународни пројекти

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес: Eнглески језик за посебне намене

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе:

 

др Аница Милошевић

 

Академска каријера

Избор у звање 2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије, Заштита животне средине

Докторирaла 2011. године на Универзитеут Унион Никола Тесла Београд, област Техничке науке

Магистрирала 2002. године на Машинском факултету у Нишу, област Производне технологије

Дипломирала 1995. године на Машинском факултету у Нишу, област Аутоматско управљање

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Инжењерска информатика (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Савремене методе обраде (ИНИ)

Уводни принципи заштите животне средине (ЗЖС)

Алтернативни извори енергије (ЗЖС)

Безбедност и здравље на раду (ИНИ / ЗЖС / ГРИ)

Одрживи развој (ИНИ / ЗЖС)

Управљање енергетским ресурсима (ИЖС – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

Ђекић П., Милошевић А., Недељковић С., Safety and health at work in the production of rubber conveyor belts, DEMI, Бања Лука, 2013.

Томић М., Живковић П., Милошевић А., Милутиновић Б.,Ђекић П., Determination of a heat transfe rcoeficient for the back surface of a perforated plate, Proceedings 15th Symposium of thermal science and engineering of Serbia, oktobar 2013., Sokobanja, Serbia.

Милошевић, А., Недељковић, С., Одрживи развој у функцији очувања природних ресурса, Међународна научна конференција Безбедносни инжењеринг, Нови Сад, 5-7. октобар, 2016.

Милошевић, А., Одрживи развој у функцији алтернативних извора енергије савремени концепт, 11. International Confrence MANAGEMENT AND SAFETY, M&S,Врњачка Бања, 10.-11. јун, 2016.

Milošević, A., Nedeljković, S., ACT ON RISK ASSESSMENT FOR THE BUS DRIVER WORKPLACE WITH
MEASURES OF HEALTH AND SAFETY AT WORK I International Scientific Conference, Transport for Today’s Society – TTS 2016, Bitolj, septembar 2016.

Милошевић, А., Утицај стреса на раднике у индустрији, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY, CONFERENCE THEME: STRESS MANAGEMENT AND SAFETY, PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY, M&S 2015, Opatija, Croatia, June
12th and 13th, 2015.
Милошевић, А., ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ СА ЕКРАНИМА, Регионална конфернција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, 19.-21. септембар, 2015.
Милошевић, А., Недељковић Н., Примена соларне енергије у железничкој инфраструктри, Зборник радова ВТШ Ниш, 2015.
Милошевић, А., Ђекић, П., Савремени правци развоја рачунарског знања код будућих инжењера, Зборник радова ВТШ Ниш, 2012.
Милошевић, А.,Томић, М., Хидрогеотермални потенцијал Нишке Бање, Зборник радова ВТШ Ниш, 2014.

 

Активности

Истраживачки интерес: Инжењерска информатика, Производне технологије, Обрада ласером, ултразвуком, плазмом, воденим млазом…, Заштита животне средине, Алтернативни извори енергије, Одрживи развој.

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 1

 

др Александра Боричић

 

Академска каријера

Избор у звање 30.03.2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Производне и информационе технологије.

Докторирала 2011. године на Универзитету Унион  „Никола Тесла“ Београд, област Техничке науке

Магистрирала 2007. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика

Дипломирала 1992. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Производне и информационе технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЗЗС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички материјали (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Термоенергетика (ИНИ / ЗЖС)

Управљање отпадом (ЗЖС)

Енергија и околина (ИНИ / ЗЖС)

Мерење и контрола параметара животне средине (ЗЖС)

Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС)

Управљање отпадом (ЗЖС)

Градитељство и животна средина (ЗЖС)

Енергија и животна средина (ИЗЖС – специјалистичке)

Прерада и коришћењеотпадногматеријала (ИЗЖС – специјалистичке)

 

Репрезентативне референце

M. Tomić, P. Živković, B. Milutinović, M. Vukić and A. Boričić, Experimental and
Numerical Investigation of Thermal and Fluid Flow Processes in a Matrix Heat Exchanger, Proceedings of ECOS 2016 –
the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems, ISBN 978-961-6980-15-9, Portorož 2016.
M. Pavlović, D. Živković, B. Milutinović, A. Boričić, D. Blagojević, Energy balance of College of Applied Technical
Science in Niš, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, Sokobanja 2015,
pp. 459-465.

 

Међународни пројекти

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in
partnership with public and private sector

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and
Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private
sector.

 

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата: 2 (Scopus)

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 1

др Милош Стојановић

 

Академска каријера

Избор у звање 2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије

Докторираo 2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарске технологије

Дипломираo 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије / специјалистичке студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Пројектовање помоћу рачунара (КОТ / СРТ)

Информациони системи (ИНИ / ГРИ)

Програмски језици 2 (СРТ)

Софтверско инжењерство (СРТ)

Програмски алати за развој апликација (СРТ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Репрезентативне референце

Marković, M. Stojanović, M. Božić, J. Stanković, Stock Market Trend Prediction Based on the LS-SVM Model Update Algorithm, ICT Innovations 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer,Vol. 311, pp. 105-114, 2015.

Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, A methodology for training set instance selection using mutual information in time series prediction, Neurocomputing, Elsevier,Vol. 141, pp. 236-245, October 2014.

Marković, M. Stojanović, J. Stanković, M. Stanković, Stock market trend prediction using AHP and weighted kernel LS-SVM, Soft Computing, Springer, pp. 1-12, 2016.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, N. Floranović, Mutual Information-Based Inputs Selection for Electric Load Time Series Forecasting, Entropy, vol. 15, pp. 926-942, 2013.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, D. Tasić, A New Two-stage Approach to Short Term Electrical Load Forecasting, Energies, vol. 6, pp. 2130-2148, April 2013.

Cvetković, M. Stojanović, S. Nikolić, Multi-channel descriptors and ensemble of Extreme Learning Machines for classification of remote sensing images, Signal Processing: Image Communication,Vol. 39, pp.111-120, 2015.

Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, Adaptive least squares support vector machines method for short-term load forecasting based on mutual information for inputs selection, International review of electrical engineering (IREE), vol. 7, n.1, February 2012.

Stojanović, M. Božić, Z. Stajić, and M. Milošević, LS-SVM model for electrical load prediction based on incremental training set update, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 4, pp. 195–199, 2013.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, and Đ. Đukić, Power Transformer Fault Diagnosis based on Dissolved Gas Analysis with Logistic Regression,Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 6, pp. 83–87, 2013.

Cvetković, M. Stojanović, S. Nikolić, Hierarchical ELM ensembles for visual descriptor fusion, Information Fusion,Vol. 41, pp.16-24, 2018.

 

Активности

Истраживачки интерес: Машинско учење (Machine learning)

Укупан број цитатата: 68(Link)

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 8