др Душан Радосављевић

др Ненад Стојковић

 

Академска каријера

Избор у звање 2018. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења.

Докторирао 2017. на Грађевинско-архитектонском факултету, Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: „Истраживање понашања адхезионих спојева металних конструкција под дејством статичког и цикличног оптерећења“.

Дипломирао 2009. године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Назив дипломског рада: „Пројекат висећег моста преко реке Моравице“.

 

Ужа научна област

Грађевинарство

 

Студијски програми

Грађевинско инжењерство (основне студије)

Друмски саобраћај (основне студије)

Комунално инжењерство (специјалистичке студије)

Управљање отпадом (мастер студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Геодезија (ГРИ – основне студије)

Статика конструкција (ГРИ – основне студије)

Бетонске конструкције (ГРИ – основне студије)

Дрвене и металне конструкције (ГРИ – основне студије)

Саобраћајнице 1 (ГРИ – основне студије)

Саобраћајнице 2 (ГРИ – основне студије)

Путеви (ДРС – основне студије)

Пројектовање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студије)

Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студије)

Пројектовање депонија (УПО – мастер студије)

 

Пројекти

ТР 16001 – Експериментална и теоријска истраживања реалних веза армирано-бетонских и спрегнутих конструкција при статичком и динамичком оптерећењу

ТР 37003 – Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector

598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)

 

Репрезентативне референце

Stojković, R. Folić, H. Pasternak: Mathematical model for the prediction of strength degradation of composites subjected to constant amplitude fatigue, International Journal of Fatigue, Vol. 103, 2017., pp 478-487, https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.06.032 (M21)

Stojković, D.Perić, D. Stojić, N. Marković: New stress-strain model for concrete at high temperatures, Technical Gazette, No.3, Vol.24, 2017., pp 863-868, https://doi.org/10.17559/TV-20151027225413 (M23)

Marković, T. Nestorović, D. Stojić, M. Marjanović, N. Stojković: Hybrid approach for two dimensional damage localization using piezoelectric smart aggregates, Mechanics Research Communications, Vol. 85, 2017., pp 69-75, ISSN 0093-6413, https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2017.08.011 (M22)

Stojković, D.Stojić, S. Živković, G. Topličić Ćurčić: Algorithm for determination of S-N curves of the structural elements subjected to cyclic loading, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No. 3, 2018., pp 81-91, ISSN 0354-4605, https://doi.org/10.2298/FUACE170407007S (M24)

Stojković, H. Pasternak: Fatigue of adhesively bonded structural elements – residual strength models, Proceedings of the 14th International Conference VSU’2014, Vol. 2, Sofia, 2014., pp 34-39 (M33)

Stojković, S. Živković, D.Stojić, N. Velimirović, N. Marković: Poređenje metoda određivanja S-N krivih na osnovu rezultata ispitivanja na zamor čeličnih konstrukcija, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Vol. 31, 2016., pp 1-9 (M52)

Stojković, L. Ledecký, H. Pasternak, C. Mette, E. Stammen, K. Dilger: Tensile strength of adhesively bonded facade joints, Proceedings The VI international conference Civil engineering – Science and Practice, Žabljak, Montenegro, 2016., pp 273-280 (M33)

Ledecký, N. Stojković, Y. Ciupack, H. Pasternak, C. Mette, V. Fischer, E. Stammen, K. Dilger: Service loading and fatigue behavior of adhesively bonded steel-steel facade joints, Proceedings of the 16th International Conference VSU’2016, Sofia, 2016., pp 103-108 (M33)

Stojković, N. Marković, J. Karamarković: Determination of natural frequencies of rectangular plates using Rayleigh-Ritz method, Proceedings – III INTERNATIONAL SYMPOSIUM for students of doctoral studies in the field of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Novi Sad, 2011., pp 615-622 (M33)

S. Žvković, N. Stojković: Uticaj debljine čeone ploče i prečnika zavrtnjeva na M-Φ karakteristike veza greda-stub, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta br. 24, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Niš, 2009. год., str.55-66 (M63)

 

Активности

Истраживачки интерес: Трајност и поузданост конструкција, Замор материјала, Адхезиони спојеви, Металне конструкције, Бетонске конструкције

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: –

др Петар Ђекић

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

 

Студијски програми

Индустријско инжењерство

Друмски саобраћај

Индустријска екологија

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Инжењерска информатика

Производне технологије

Машински елементи

Елементи транспортних средстава

Образовање

Доктор наука (машинско инжењерство) – Машински факултет у Нишу, смер: Производно-информационо технологије и менаџмент назив дисертације: „Анализа утицаја рециклираног гуменог праха на структуру и својства гумених смеша“.

Дипломирани машински инжењер – Машински факултет у Нишу, Производни смер, просек 9,25 назив дипломског рада: „Испитивање гуменог заптивача за клип кочионог цилиндра вагона“.

 

Истраживачки интерес

Полимерни материјали

Понашање материјала и конструкција у експлоатацији

Рециклажне технологије

Производне технологије

 

Пројекти

Унапређење процеса производње гумених транспортних трака у А.Д. „Вулкан“ Ниш.

ISO quality controlling processes and improving plastic parts production “Mollex”,Košice, Slovačka.

TR 14007 „Истраживање и унапређење примарног огибљења електричних локомотива за отежане услове експлоатације”, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш финансиран од стране Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

III 41017 „Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси“, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш финансиран од стране Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

TR 35034 „Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала“, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш, финансиран од стране

Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES – „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning“, Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

TEMPUS IPROD 530577 „Improvement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina“ Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

ERASMUS + 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Waste management curricula development in partnership with public and private sector“, Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

„Хардверско-софтверско решење за прикупљање лименкии пластичних флаша“ Заједно за заједницу, финансиран од стране Нафтне Индустрије Србије.

 

Научни и стручни радови

Đekić Petar, Radenković Goran., ’’Uticaj udela reciklirane gume na svojstva gumene smeše’’,HEMIJSKA INDUSTRIJA br. 3, Vol 64 DOI: 10.2298/HEMIND 091221026D, Savez hemijskih inženjera Srbije

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Milan Banić, Stojanče Nusev, „Razvoj sistema za recikliranje otpadnog ulja primenom TRIZ metode“, Časopis IMK‐14 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, br. 34 1/2010, str. 54 do 64, IMK ’’14 OKTOBAR’’ Kruševac, Srbija, 2010.

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojanče Nusev, „ Izbor optimalnog procesa reciklaže otpadnih pneumatika“ poslato u časopis ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU, br.2 8/2010, str 65 do 72,  Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Novi Beograd, 2010

Petar  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Velimir Stefanović, Mirko Stoiljković, “APPLICATION OF RECYCLED RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th International conference „REASRCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“ Proceedings, str.1076 do 1081, 16‐19 septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Bojan Rančić, Petar  Đekić  „BALING MACHINES AS A CONSTITUENT PART OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM”, “APPLICATION OF RECYCLED RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th International conference „REASRCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“ Proceedings, str.1262 do 1267, 16‐19
septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Petar Đekić, Jelena Milisavljević, Tomić Mladen, Dušan Marković  “ANALYSIS OF INFLUENCE OF RUBBER DUST ON THE HYSTERESIS OF NB / SBR COMPOUND”, Knjiga proširenih abstrakata „27th Danubia – Adria Symposium“, str. 171 do 172 septembar 2010, University of Technology Wrocław 2010.

др Наташа Нешић

Ужа научна област

Комуникационе технологије са електроником

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

Савремене рачунарске технологије

Комуникационе технологије

Индустријско инжењерство

‐ Заштита животне средине и просторно планирање

Друмски саобраћај

Грађевинско инжењерство

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Основи електротехнике 1 (Основне струковне студије)

Основи електротехнике 2 (Основне струковне студије)

Електротехника са електроником (Основне струковне студије)

Примена микроконтролера (Основне струковне студије)

Основи рачунарске технике(Основне струковне студије)

 

Образовање

Године 2010, уписала сам докторске студије на Електронском факултету Универзитета у
Нишу.

Године  2008,  дипломирала  сам  на  Електронском  факултету  у  Нишу,  са  дипломским радом на тему: IP телевизија

 

Истраживачки интерес

Наташа Богдановић, Вера Марковић, Дејан Благојевић, “LOW‐FREQUENCY RADIATION OF
TRANSFORMER STATION IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT”, The 16th Conference of the
series Man and Working Environment, International Conference, Safety of Technical Systems
in Living and Working Environment, October 27‐28, 2011, Niš, Serbia, pp. 229‐232.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Александар  Спалевић, “COMPUTER simulation
in ACOUSTIC DESIGN of a THEATRE performance hall”, Innovation as a function of
engineering development, Conference Proceedings, The Faculty of Civil Engineering,
November 25‐26,2011, Niš, Serbia, pp. 31‐36.

Милић  Пејовић,  Момчило  Пејовић,  Никола  Нешић,  Наташа  Богдановић,  Зијад
Бајрамовић, “THE EVOLUTION OF TIME DELAY OF ELECTRICAL BREAKDOWN MEASUREMENT
SYSTEM’’, Application of innovative techniques in engineering, Thematic Proceedings, The
Faculty of Civil Engineering, November 25‐26, 2011, Niš, Serbia, pp. 145‐164.

Вера  Марковић,  Татјана  Цветковић,  Наташа  Богдановић, „ПРИМЕНА  УСЛУГЕ
ПРЕНОСИВОСТИ  БРОЈЕВА  У  МОБИЛНИМ  МРЕЖАМА”,  Зборник  радова  ISBN 978‐86‐
85391‐08‐8, COBISS.SR‐ID 184402956,  Висока  техничка  школа  струковних  студија,  Ниш,
мај 2011, стр. 9‐12.

Срђан  Јовковић,  Наташа  Богдановић, „ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКА  ЗРАЧЕЊА  БАЗНЕ  СТАНИЦЕ
МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ”, TEMPUS 158781,  Безбедност  и  здравље  на  раду,  Књига  2,
Општи део‐ модул 1.0, јун, 2011, Висока техничка школа, Ниш, стр. 43‐52.

 

Реализовани пројекти

Радошевић  Небојша,  Јовица  Богдановић,  Наташа  Богдановић,  ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ  ПРЕДАЈНИКА  ТЕЛЕВИЗИЈЕ  K::CN,  на  локацији  Ниш,
СИСТЕЛ, август 2009.

Радошевић  Небојша,  Наташа  Богдановић,  Никола  Богдановић,  ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  РАДИО  ПРЕДАЈНИКА  РАДИО  ПЕТИЦА,  на  локацији  Ниш,  СИСТЕЛ,  јун
2010.

Пронић Драган,  Јовица Богдановић, Наташа Богдановић, Никола Богдановић, Пројекат
техничке  документације  за  радио  предајник  Топ  радио  Варварин,  ПОГЛЕД
телекомуникације д.о.о, децембар 2009

Вера  Пронић  Драган,  Наташа  Богдановић,  Никола  Богдановић,  Главни  пројекат  радио
предајника  Антена  радио  на  локацији  Басаре‐Крушевац,  ПОГЛЕД  телекомуникације
д.о.о, јануар 2010

Пронић Драган, Натаšа Богдановић, Никола Богдановић, Главни пројекат Функcионални
радио систем у VHF опсегу „ŠEL TAXI” Niš, ПОГЛЕД телекомуникације д.о.о, април 2010.

Пронић  Драган,  Никола  Богдановић,  Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Главни
пројекат  Радио‐релејни систем EXENET, ПОГЛЕД телекомуникације д.о.о, јануар 2010.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Пројектовање  оркестарске  рупе  за  потребе
опере у  сали Народног  позоришта у Нишу‐  пројекат акустике, Форма Антика, Ниш, јун
2010.

Наташа Богдановић, Јовица Богдановић, Реконструкција Народног позоришта у Нишу –
пројекат ентеријера позоришне сале и акустике, Форма Антика, Ниш, јун‐октобар 2010.

Наташа  Богдановић,  Јовица  Богдановић,  Центар  за  културу  у  Параћину  ‐  пројекат
акустике конференцијске сале, Форма Антика, Ниш, септембар 2010.

Међународни Tемпус  IV  пројекat 158781 Occupational safety and health degree curricula
and life long learning (2009.‐2012.)

 др Биљана Милутиновић

Академска каријера

Избор у звање 2017. године Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Производне и информационе технологије.

Докторирала 2016. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: Развој модела за оцену одрживости сценарија управљања отпадом применом вишекритеријумске анализе.

Дипломирала 1991. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Прозводне и информационе технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ЗПП| Заштита животне средине и просторно планирање (основне студије)

|УПO| Управљање отпадом (мастер студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Одрживи развој (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Термоенергетика (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Управљање отпадом (ЗПП / ЗЖС – основне студије)

Енергија и околина (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС – основне студије)

Испитивање и карактеризација отпада (УПО – мастер студије)

Одрживост третмана отпада (УПО – мастер студије)

 

Уџбеници

А. Боричић, Д. Благојевић, Б. Милутиновић, Н. Богдановић, Практикум мерење параметара радне средине, ИСБН 978-86-85391-14-9, Висока техничка школа струковних студија Ниш, 2012.

 

Научни и стручни радови

Stefanović, B. Milutinović, B. Vučićević, K. Denčić-Mihajlov, V. Turanjanin, A comparison of the Analytic Hierarchy Process and the Analysis and Synthesis of Parameters under Information Deficiency method for assessing the sustainability of waste management scenarios. Journal of Cleaner Production 2015, vol. 130, pp. 155-165.

Milutinović, G. Stefanović, M. Dassisti, D. Marković, G. Vučkovć, Multi-criteria analysis as a tool for sustainability assessment of a waste management model, Energy 2014, vol. 74, pp. 190-201

Milutinović, G. Stefanović, S. Milutinović, Ž. Ćojbašić, Application of fuzzy logic for evaluation of the level of social acceptance of waste treatment. Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 18, no. 6, 2016, pp 1863–1875.

Tomić, B. Milutinović, P. Živković, P. Djekić, A. Boričić, Measurement and improvement of indoor air quality in IT classroom, Thermal Science 2014, vol. 18, No. 3, pp. 915-924.

Milutinović, G. Stefanović, K. Denčić-Mihajlov, P. Djekić, A. Boričić. Mathematical model for evaluation of cost-effectiveness of waste treatment technique with energy recovery, Thermal science, vol. 20, suppl. 5, 2016, pp. S1573-S1584.

Živković, M. Tomić, J. Janevski, Ž. Stevanović, B. Milutinović, M. Vukić. Experimental and analytical research of the heat transfer process in the package of perforated plates, Thermal science, vol. 20, suppl. 5, 2016. pp. S1251-S1257.

Milutinović, G. Stefanović, V. Kyoseva, D. Yordanova, I. Dombalov, Sustainability assessment and comparison of waste management systems: the city of Sofia and Niš case studies. Waste management & Research, 2016, vol. 34, no. 9, pp. 896-904.

Stefanović, H. Skrijelj, I. Ristović, B. Milutinović, O. Milosević, S. Popović, Sustainable Waste Management Model – Case Study: Novi Pazar, Journal of Environmental Protection and Ecology 2014, vol. 15, No 3, 1005–1012.

Milutinović, G. Stefanović, G. Vučković, M. Tomić, P. Đekić, The effect of environmental indicators on the waste treatment scenarios ranking, Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering Vol. 13, No 2, 2015, pp. 155-167.

Milutinović, G. Stefanović, P.S. Đekić, I. Mijailović, M. Tomić, Environmental assessment of waste management scenarios with energy recovery using life cycle assessment and multi-criteria analysis, Energy (2017),

P. Živković, M. Tomić, S. Ayed, B. Milutinović, M. Vukić. An assessment of the traffic-related emissions in the city on N, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 13, No 2, 2016, pp. 87 – 92.

Научни и стручни радови

Међународни пројекти

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

Активности

Истраживачки интерес: Управљање отпадом, Одрживост, Вишекритеријумска анализа, Безбедност и здравље на раду

Укупан број цитата: 24 (Scopus)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 9

Истраживачко звање: Звање Истраживач сарадник стекла на 2015. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу

др Александра Маринковић

 

Академска каријера

Избор у звање 23.06.2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције и визуелизација и материјализација у грађевинарству.

Магистрирала 26.09.2013. године на Факултету за градитељски менаџмент, Универзитет Унион Никола Тесла, област Архитектура и урбанизам.

Дипломирала 10.07.2007. године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, област Архитектура

 

Ужа научна област

Конструкције и визуелизација и материјализација у грађевинарству

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне)

|КОИ| Комунално инжењерство (специјалистичке)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Пројектовање објеката високоградње (ГРИ)

Урбанистичко планирање (ГРИ)

Регулатива у грађевинарству (ГРИ)

Софтвери у грађевинарству (ГРИ)

Одрживи развој комуналних средина (КОИ)

Репрезентативне референце

Stojiljković, I. Savić, I. Savić, P. Mitković, Lj. Vasić, A. Marinković, An Urban Planning Approach to the Climatization of Space Using Natural Resources Based on Ceramic Clay, Zeolite and Bentonite Clay, SCIENCE OF SINTERING, 2014., vol. 46 br. 2, str. 259-268. M22
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-820X/2014/0350-820X1402259S.pdf

Lj. Vasilevska, P. Vranic, A. Marinkovic, The effects of changes to the post-socialist urban planning framework on public open spaces in multi-story housing areas: A view from Nis, Serbia, Cities, Volume 36, February 2014, Pages 83–92, Elsevier. M21,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275113001583

A. Marinković, LJ. Vasilevska, A. Mirić, D. Perić Functional and design potential of city squares related to social sustainability, TTEM, Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H, Vol. 7, No 4, DRUNPP, Sarajevo, 2012., pp. 1446-1462. M23 http://www.ttem.ba/pdf/ttem_7_4_web.pdf ‎

A. Marinković, A. Mirić, F. Mirić: European policy on digitalisation of cultural heritage from 2005. onwards, Facta Universitatis, Series: Law and Politics Vol. 14, No 1, 2016, pp. 97 – 103.

A. Marinković, Popularni pristupi rešavanju problema prekomerne upotrebe vozila i parkiranja u gradskim centrima, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija – Niš, Decembar, 2015. str. 92-95.

A. Marinković, Razvoj zgrada za parkiranje od nastanka do savremenih zgrada, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija – Niš, Decembar, 2014. str. 59-62.

A. Marinković, T. Marinković: Primena zgrada za parkiranje u kontekstu održivog razvoja, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2013. Zbornik radova, str. 72-75, ISBN 978-86-85391-21-7.

A. Mirić, A. Marinković: Razvoj stambenih struktura od ranog kamenog doba do bronzanog doba, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2012. Zbornik radova, str. 47-50, ISBN 978-86-85391-15-61.

A. Mirić, A. Marinković, Local action plan for the improvement of built heritage state in the city of Nis in cotext of implementation of standard Qualicities, Proceedings, Second Regional Scientific Conference of ICOM SEE, Nis, 2012.

A. Mirić, E. Vasić Petrović, A. Marinković, State of built heritage from late antiquity in City of Nis facing the celebration of 1700 years since the creation of Milan edict, Proceedings of International Jubilee Conference UACEG2012: science & practice, University of Architecture, Civil engineering and Geodesy, Sofia, 2012.

A. Marinković, A. Mirić, T. Marinković: Termički prekid aluminijumskih profila za proizvodnju aluminijumske stolarije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2012. Zbornik radova, str. 43-46, ISBN 978-86-85391-15-61.

A. Marinković, T. Marinković: Uloga i upotreba aluminijuma u „zelenoj arhitekturi“; The Role and Use of Aluminum in “Green” Architecture, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2011. Zbornik radova, str. 44-47, ISBN 978-86-85391-08-8.

M. Pavličić, A. Marinković, S. Stevanović: Space perception and communication tools of architectural space, Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, XXV Kongres, Tara 19-21. Oktobar 2011. Zbornik radova, str. 327-334, ISBN 978-86-87615-02-1.

A. Marinković, S. Stevanović, M. Pavličić: Application of parking facilities within sustainable development, III International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21-23. September 2011. Zbornik radova, str. 313-318, ISBN 978-86-7892-336-4.

S. Stevanović, M. Pavličić, A. Marinković: Determining optimal combination of passive solar design parameters in Novi Sad, III International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21-23. September 2011. Zbornik radova, str. 219-226, ISBN 978-86-7892-336-4.

A. Marinković, S. Stevanović, M. Pavličić: Interior lighting in the architecture of healthcare facilities, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page I-9, ISSN 1314-0787, http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

S. Stevanović, M. Pavličić, A. Marinković: The use of photovoltaic cells and LED lighting in the design of facades of shopping malls, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page III-17, ISSN 1314-0787,
http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

M. Pavličić, A. Marinković, S. Stevanović: Light phenomena in the perception of sacral architecture, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page VI-14, ISSN 1314-0787, http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

A. Marinković, S. Mirković, T. Marinković: Savremene koncepcije radionica za popravku građevinske mehanizacije u okviru putarskih društava,XXXIII majski skup održavalaca sredstava za rad Srbije, Vrnjačka Banja, 28-29. 05. 2010. Zbornik radova, str. 490-496, ISBN 978 – 86 – 83701- 27- 8.

Активности

Истраживачки интерес: Отворени простор у стамбеним подручјима ниске спратности – велике густине, Планирање и пројектовање одрживих отворених простора, Пројектовање објеката високоградње

Укупан број цитатата: ISI/Web of Science – 3; Scopus – 4

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 3

 

др Наташа Савић

 

Академска каријера

Избор у звање 10.06.2013. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Природне науке.

Специјализирала 1996. на Филозофском факултету у Нишу, група Mатематика Назив специјалистичког рада: Функционални рачун у Банаховим алгебрама

Магистрирала 2012. године на Природно-математичком факултету у Нишу, на одсеку за математику и информатику.

Дипломирала 1993. године на Филозофском факултету у Нишу, група Математика

 

Ужа научна област

Природне науке

Конструкције и визуелизација и материјализација у грађевинарству

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

Предмети на којима је наставник ангажован

Математика 1 (КОТ / СРТ / ГРИ)

Математика 2 (КОТ / СРТ / ГРИ))

Нацртна геометрија (ГРИ)

 

Репрезентативне референце

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić: Estimation of the fundamental frequency of a signal by means of interpolation with a quadratic convolution kernel, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, pp. 40-49, 2014.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić: Optimizacija parametra Greville-ovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2016

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić P. Rajković:Optimizacija parametara Kejsovog dvoparametarskog konvolucionog jezgra u spektralnom domenu, Infoteh Jahorina Vol.15,str. 392 – 397, 2016

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić Nagib spektralne karakteristike kao kriterijum optimalnosti 1P Kejsovog jezgra, Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest-Pulse ,Budva 2016

N. Savić, Z. Milivojević, Z. Veličković, D. Brodić: Optimization of the parameter of 2P Keys interpolation kernel according to the criterion of similarity to sinc function in the spectral domain, ICEST 2016

N. Savić, Z. Milivojević, V. Moračanin:, The analysis of the efficiency of Polya rational parametric interpolation kernel in estimating the fundamental frequency of the speech signal, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 21, pp. 59-73, 2015.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić: Estimation of the fundamental frequency of speech signal by means of parametric quasi–rational Polya kernel, Proceedings of The international scientific conference Unitech Gabrovo, Vol.2, pp. 119-125, 2015

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević: Procena fundamentalne frekvencije pomoću kvazi- racionalnog Polya interpolacionog jezgra, YU INFO 2015, sekcija PRIMENJENA INFORMATIKA str. 411-416, Kopaonik, 2015.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić: Analiza efikasnosti kvadratnih konvolucionih jezgara kod procene frekvencije signala, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str.56-59, 2014

N. Savić, Z. Milivojević, V. Moračanin: Analiza efikasnosti Polya racionalnog parametarskog interpolacionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str. 132-135, 2015

Z. Milivojević, N. Savić, D. Brodić: Primena Polya parametarskog konvolucionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije u spektralnom domenu, Infoteh Jahorina Vol.14,str. 355-360, 2015

Z. Veličković, M. Ćirić, Z. Milivojević, N. Savić, Brzina učitavanja WEB aplikacije razvijene u ZEND MVC FRAMEWORKU, YU INFO 016, Kopaonik, 2016

Z. Milivojević, N. Savić, Zoran Veličković, D. Brodić:Optimizacija parametra Kejsovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, YU INFO 2016, sekcija RAČUNARSKE PRIMENE Kopaonik, 2016.

Z. Milivojević, Z. Veličković, N. Savić, Performanse adaptivnog frakcionog FIR diferencijatora, sekcija Računarske mreže i telekomunikacije, YU INFO 09, Kopaonik, 2009.

Z. Milivojević, N. Savić , Procena fundamentalne frekvencije govornog signala komprimovanog G.723.1 algoritmom PCC interpolacijom, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2010.

P. Rajković, S. Marinković, N. Savić, The classical orthogonal polynomials in the tilings, mathings na paths, Internanational Conference, XVI Geometrical Seminar, Vrnjačka Banja 20-25 septembar 2010 .

P. Rajković, S. Marinković, N. Savić, The tiling and matching interpretations of classical orthogonal polynomials, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, 25-26 Novembar 2010.

P. Rajković, N. Savić, The combinatorial interpretation of special numbers and function, Naučno-stručni simpozijum, Dijagnostika, Pouzdanost, Informatika, Menadžment, Saobraćaj i Ekologija, Vrnjačka Banja , Decembar 2010, Zbornik radova ISBN 978-86-83201-29-2.

P. Rajković, N. Savić: A Few Discrete Transforms and Their Invariants, Proceedings of The international conference „Mechanical Engineering in XXI century“, Niš 2013, pp. 33-37.

P. Rajković, N. Savić, K. Rajković, Exploring programs for invariants of a few discrete transforms with random numbers trials, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 19-25 june 2014, Albena, Bulgaria, Book 2, Vol. 1, pp. 177-184.

P. Rajković, P. Barry, N. Savić: Number sequences in an integralform with a generalized convolution property and Somos-4 Hankel determinants, Mathematica Balkanica, New Series Vol. 26, Fasc. 1-2 pp. 219-228

N. Savić, M. Cvetković, Informator za upis studenata Više tehničke škole – Niš, rešeni zadaci za klasifikacioni ispit, 2004.-2006., str. 30-94

N. Savić, M. Cvetković, Informator za upis studenata Visoke tehničke škole – Niš, sa zbirkom zadataka za polaganje prijemnog ispita za akreditovane studijske programe, 2007.-2010., str. 17-109.

N. Savić, M. Cvetković, Metoda sukcesivne aproksimacije i njene primene, Zbornik radova Vise tehničke škole Niš, 2006

M. Cvetković, N. Savić, Matematika kao nastavni predmet i uloga matematičkih zadataka, Zbornik radova Vise tehničke škole Niš, 2006.

P. Rajković, N. Savić, Neke invarijantne osobine Hankelovih determinanti, Visoka tehnička škola, Niš, 2013 str. 59-62

P. Rajković, N. Savić, Konvoluciona svojstva nekih specijalnih nizova brojeva, Visoka tehnička škola, Niš, 2012 str. 84-87

P. Rajković, N. Savić, S. D. Marinković, Jedna kombinatorna interpretacija verižnog razlomka, Visoka tehnička škola, Niš, 2011, str. 105-108

N. Savić, Z. Milivojević: Analiza efikasnosti parametarskih interpolacionih konvolucionih jezgara kod procene fundamentalne frekvencije signala, Visoka tehnička škola, Niš, str. 16-19, 2015.

N. Savić, Spektar i rezolventa ograničenog operatora, Viša tehnička škola u Nišu, Zbornik radova, (367-371) 2002.

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1