dr Aleksandra Boričić

Imejl: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 116

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 30.03.2012. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Zaštita životne sredine i Proizvodne i informacione tehnologije.

Doktorirala 2011. godine na Univerzitetu Union  „Nikola Tesla“ Beograd, oblast Tehničke nauke

Magistrirala 2007. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast Energetika

Diplomirala 1992. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast Energetika

 

Uža naučna oblast

Zaštita životne sredine

Proizvodne i informacione tehnologije

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne studije)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne studije)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

|IZZS| Inženjerstvo zaštite životne sredine (specijalističke studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Tehnički materijali (INI / DRS / ZŽS)

Termoenergetika (INI / ZŽS)

Upravljanje otpadom (ZŽS)

Energija i okolina (INI / ZŽS)

Merenje i kontrola parametara životne sredine (ZŽS)

Merenje i kontrola parametara radne sredine (ZŽS)

Upravljanje otpadom (ZŽS)

Graditeljstvo i životna sredina (ZŽS)

Energija i životna sredina (IZŽS – specijalističke)

Prerada i korišćenjeotpadnogmaterijala (IZŽS – specijalističke)

 

Reprezentativne reference

M. Tomić, P. Živković, B. Milutinović, M. Vukić and A. Boričić, Experimental and
Numerical Investigation of Thermal and Fluid Flow Processes in a Matrix Heat Exchanger, Proceedings of ECOS 2016 –
the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems, ISBN 978-961-6980-15-9, Portorož 2016.
M. Pavlović, D. Živković, B. Milutinović, A. Boričić, D. Blagojević, Energy balance of College of Applied Technical
Science in Niš, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, Sokobanja 2015,
pp. 459-465.

 

Međunarodni projekti

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in
partnership with public and private sector

TEMPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and
Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private
sector.

 

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata: 2 (Scopus)

Ukupan broj radova sa SCI SSCI) liste: 1