др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Примењена механика и машинске конструкције.

Докторирaо 2016. на Факултету заштите на раду, Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: Оптимизација осцилаторне удобности седишта трактора са аспекта редукције вибрација

Магистрирао 2007. на Машинском факултету, Универзитета у Нишу, назив тезе: Истраживање могућности регенерације цилиндарских глава конструктивно-технолошким поступцима.

Дипломирао 1995. године на Машинском факултету у Нишу

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Примењена механика и Машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Механика 1 (ИНИ и ДРС – основне студије)

Механика 2 (ИНИ и ДРС – основне студије)

Механизација претовара (ДРС – основне студије)

Техничка механика (ЗЖС – основне студије)

Рециклажне технологије (ИНИ и ЗЖС – основне студије)

Енергетска ефикасност (ЗЖС – основне студије)

Енергетски процеси у животној средини (ИЖС – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Ристић, С., Дакић, Н., Цветановић, Б., Ристић, М., Практикум из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2007.
Ристић, С., Јовановић, М., Цветановић, Б., Збирка решених задатака из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2003.
Ристић, С., Цветановић, Б., Ристић, М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената 1, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2005.
Стаменковић, С., Стефановић, С., Цветановић, Б., Отпорност материјала, Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Ниш, 2009.

Репрезентативне референце

Cvetanović B., Cvetković D., Ristić M., Milosević A.“Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors”. Journal of environmental protection and ecology. 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (M23 – 2014)

Cvetanović B., Zlatković D., Cvetković D., Janjić N., Janjić Z. “ Whole body vibrations in older IMT tractor models”. Journal of Balkan tribological assosiation. 2015., 21 (4), 859-864 (M23-2014).

Цветановић, Б., Jовановић, Ј. “Преглед негативних здравствених ефеката дејства вибрација на возача трактора”. Tрактори и погонске машине. 2013. 18 (3), 58-65. (M51-2013, област биотехнологија и пољопривреда).

Цветановић, Б., Цветковић, M., Цветковић, Д. “Процена ризика по здравље возача од вибрација насталих при експлоатацији трактора”.Пољопривредна техника. 2014. 39 (3), 21-29 (M51- 2014 област енергетика, рударство и енергетска ефикасност)

Cvetanović B., Cvetković D., Cvetković M.“The experience of drivers and the permormance of driving as impact factors of vibration levels in agricultural tractors”. Facta Universitatis, Series Working and Living Environmental Protection. 2015. 12 (1), 73-81 (M51-2014 област уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха)

Cvetanović B., Zlatković D. “Evaluation of whole-body vibration risk in agricultural tractor drivers“. Bulg.J.Agric.Sci. 2013, 19 (5), 1161-1166 (M23-2012).

Cvetanović, B., Tomić, M. “Effect of the Suspension In Agricultural Tractors on the Reduction of Whole Body Vibration” XII-th International symposium Acoustics and vibration mechanical structures- AVMS 2013, Timisoara, Romania, 2013. (M33)

Cvetanović, B. „Legislation and standardization related to whole body vibration”. XI International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering andInformation Technology DEMI 2013, Banjaluka, Republika Srpska, 2013. (M33).

Cvetanović, B., Cvetković, M., Cvetković, D., Ristić, M. ”Effect of the Suspension on Whole Body Vibration: Comparison of High Power Agricultural Tractors”.VIII International conferency Heavy machinery- HM 2014. G.7-11., Zlatibor, Serbia, 2014. (M33)

Cvetanović, B., Cvetković, D., Cvetković, M.“The experience of drivers and the permormance of driving as impact factors of vibration levels in agricultural tractors”. 24th International conferency Noise and vibration, Nis, Serbia, 2014. (M33).

Cvetanović, B., Cvetković, D., Cvetković, M. „Multi criteria analysis application in optimization of vibration – related comfort of tractor seats“. XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme – OMO, Crna Gora, 2015. (M33)

Cvetanović, B., Dimitrijević, S., Cvetković, D. „Uticaj stresa na uspeh studentske populacije“. 10th International conference Menagament and Safety – M&S 2015. Opatija, Hrvatska, 2015. (M33)

Цветановић, Б. „Енергетска будућност Србије“, Зборник радова 14. Симпо-зијума термичара Србије – СИМТЕРМ 2009., ИСБН 978-86-80587-96-7, стр.29-34, нумерација рада П.И.1, Сокобања, 2009 (М63)

Цветановић, Б., Ристић, М., Радосављевић, Д. „Безбедност рада и радне средине у складиштима“, Зборник 23. међународног конгреса о процесној индустрији PROCESING 2010., р.б.рада 22, Тара, јун 2010. (М63)

Цветановић, Б., Ристић, М. „Претоварна механизација као узрок незгода при манипулацији теретом“. Зборник радова четвртог симпозијума са међуна-родним учешћем Транспорт и логистика, Ниш, 2011

 

Међународни пројекти

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес: Eнглески језик за посебне намене

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: