др Данијела Златковић

Имејл: danijela.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 28.12.20012.. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, визуелизације материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења.

Докторирaла 2012. на Техничком факултету Универзитета у Новом Саду, докторском дисертацијом под називом: “Модели кретања воде и минералних сировина и њихов утицај на ниво контаминације земљишта”, 2012 године.

Магистрирала 2001. на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, магистарском тезом под називом: “Математички модели за праћење загађења земљишта услед коришћења вештачких ђубрива”.

Дипломирала 1994. године на Грађевинском факултету у Нишу под називом теме“Пројекат аквадукта од лепљеног ламелираног дрвета“.

 

Ужа научна област

Конструкције, визуелизације материјализација у грађевинарству

Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|КОИ| Комунално инжењерство (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничка механика (ГРИ- основне студије)

Отпорност материјала (ГРИ – основне студије)

Грађевински материјали (ГРИ – основне студије)

Грађевинске конструкције (ГРИ – основне студије)

Завршни радови и инсталације (ГРИ – основне студије)

Урбана екологија (КОИ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Адамовић Ж., Стефановић С., Дзапић М., Крстић М., Златковић Д., Техничка механика-динамика, Друштво за техничку дијагностику ’’TEHDIS’’, Београд,2008,бр.стр,295
Адамовић Ж, Златковић Д, Миленковић Д, Јеремић М, Крстић М, Хидраулика и Пнеуматика, Друштво за техничку дијагностику ’’TEHDIS’’ Београд,2009,бр.стр.438.
Златковић Д., Адамовић Ж., Кретање воде и контаминација земљишта, Друштво за техничку дијагностику, ’’TEHDIS’’, 2009, бр. стр. 46.

Репрезентативне референце

Zlatkovic, D.; Adamovic, Z.; Milenkovic, D., Programme of the Water Movin-g Through the Soil and Transport of Nitrogen and Phosphate Fertilizer, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2010., 16 (5):585-589 ISSN 1310-0351.

Zlatković, D, Milenkovic D, Krstic M, Nove tehnologije u stabilizaciji zemljišta primenom geomembrana, Naučno stručni simpozijum „Savremene mašine, mehanizmi i materijali u industriji“, Vrnjačka Banja, 2010, br.8. ISBN 978-86-83701-26-1.

Zlatković, D, Milenkovic D, Krstic M, Fundiranje objekata šipovima, Naučno stručni simpozijum „Savremene mašine, mehanizmi i materijali u industriji“, Vrnjačka Banja, 2010, br.13. ISBN 978-86-83701-26-1.

D. Zlatkovic, S.M. Misic, Z. Adamovic.,Prevention of ‘blue baby’ syndrome in infants and small children using the remote monitoring of nitrite in soil, Oxidation Communications, Book 4, 2011., ISSN 0209-4541.

Zaklina Spalevic, Danijela Zlatković, Marijana Dukic-Mijatovic, Zeljko Bjelajac, Techniques of the wastewater refinement using the wetland system for the village of gložan, modalities and comparative legal review, Oxidation Communications, book 1, 2012, ISSN. 0209-4541.

Dragoljub Milenkovic, Zivoslav Adamovic, Danijela Zlatkovic Miodrag Krstic, Milutinović Dragan, Optimisation and Adhesion Forse of Screws, Rail Fitings, Rail Fittings SQL-14,on Concepte Sleepers, Journal of Balkan Tribological Association, 2013, vol 19, br 3, str 401-411, ISSN 1310-4772.

Boban Cvetanovic, Danijela Zlatkovic: Evaluattion of Whole-Body Vibration Risk in Agricultural Tractor Drivers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, (2013), 19 (5):1155-1160, ISSN 1310-0351.

Zlatković, D, Smanjenje količine mineralnih materija u zemljištu primenom modela Cemos/Bucets, Tematski zbornik radova Visoke tehničke škole u Nišu, 2014.

B. Cvetanović, D. Zlatković, D. Cvetković, N. Janjić, Z. Janjić, Whole Body Vibrations in Older IMT Tractor Models, Journal of Balkan Tribological Association, 2015, br 4, str 881-887, ISSN 1310-4772

Zlatković, D,,,Pasivne kuće i primena Trombovog zida”, 8th international conference „ Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“, Užice, 2-3 oktobar 2015.god, zbornik radova sekcija 3, rad br 4, ISBN 978 – 86 – 83573-61-5.

 

Међународни пројекти

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

 

Активности

Истраживачки интерес: Грађевинске конструкције, Материјали у грађевинарству и Урбана екологија.

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: