др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Магистрираo 2007. на Машинском факултету Универзитета у Нишу, назив тезе: Пројектовање производа са аспекта технологичности.

Дипломирао 2005. на Машинском факултету Универзитета у Нишу са називом теме: Пројектовање и конструкција пужног редуктора за затварање лептирастог затварача.

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Примењена механика и машинске конструкције

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЗЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничко цртање (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Отпорност материјала (ИНИ)

Технике спајања делова (ИНИ)

Машински елементи (ИНИ)

CNC системи (ИНИ)

Софтверски алати у производњи (ИНИ)

Програмирање нумерички управљаних система (ИНИ)

Анализа животног циклуса (ИЗЖС)

 

Уџбеници

Ристић С., Милтеновић А., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената, Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Ниш, 2010.

Ристић С., Дакић Н., Цветановић Б., Ристић М., Практикум из техничког цртања са нацртном геометријом, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2007.

Ристић С., Цветановић Б., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената 1, Виша техничка школа у Нишу, Ниш, 2005.

Репрезентативне референце

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M. Expert System for Implant Material Selection. In: Konjović, Z., Zdravković, M., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2016 Proceedings Vol.1, pp.86-90, 2016. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M., Mitković, M. Implant Material Selection Using Expert System. Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering (Accepted for publishing: 28.09.2016.) (M23)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Framework for early manufacturability and technological process analysis for implants manufacturing, Proceedings of 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, March 8-11 2015., Society for Information Systems and Computer Networks, Issued in Belgrade, Serbia, 2015. pp. 426 – 429. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B., Pavlović, M., Kosanović, M. Projektovanje proizvoda sa aspekta tehnologičnosti: primer zupčastog prenosnika. INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, pp.452-455, March 2016. (M33)

Mitić, D., Ristić, M. Sanacije prslina sfernog rezervoara za etilen zavarivanjem. Savetovanje „Zavarivanje 2016“, Srebrno jezero, 2016. (M63)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Manufacturability Analysis of Die-Cast Parts, Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, 28.-30. September 2011, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, pp. 223 – 226. (M33)

Ristić, M., Tehnološka ograničenja brzih proizvodnih tehnologija, IMK-14 – Istraživanje i razvoj, IMK „14. oktobar“ Kruševac, 2011., vol. 17, no. 1, pp. 25-31. (M53)

Ristić, M., Pavlović, M., Simić Ž. Izrada cilindričnog kliznog ležaja tehnologijom 3D štampe, Zbornik radova Visoke tehniče škole strukovnih studija u Nišu, VTŠ Niš, 2015. god., str. 56-59. (M63)

Cvetanović, B., Cvetković, D., Ristić, M., Milosević A. Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors. Journal of environmental protection and ecology, 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (M23)

Ristić, M., Cvetanović, B., Janjić, N. Procenjivanje sličnosti oblika zasnovano na tehničkim elementima, Zbornik radova Simpozijuma dijagnostika i pouzdanost, infomatika i menadžment, saobraćaj i ekologija, (oblast 5. – računarsko projektovanje), Vrnjačka Banja, 03.12.2010. god. str. 341 – 349. (M63)

Ristić, M., Cvetanović, B., Dakić, N. Zaštita zavarivača pri gasnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 266 – 277. (M63)

Cvetanović, B., Ristić, M. Risk Assessment of whole body vibration at drivers of agrisultural tractors, 4th DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2013, Beograd, Srbija, 2013. (M33)

Stošović, S., Ristić, M., Kosanović, M. Koncept vozila za merenje parametara kvaliteta vazduha i uslova radne sredine, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 374 – 383. (M63)

Milutinović, B., Cvetanović, B., Tomić, M., Đekić, P., Ristić, M. Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu pri elektrolučnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 65 – 72. (M63)

Ristić M., Cvetanović B., Milošević A., Projektovanje i konstruisanje pužnog reduktora za zatvaranje leptirastog zatvarača, Zbornik radova XXXII majskog skupa održavalaca sredstava za rad Srbije „Nove informacione tehnologije i dizajn mašina”, ISBN 978–86–83701–22–3, Vrnjačka banja, 27–28. 05. 2009. Rad broj 169. (M63)

 

Учешће у пројектима

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес: CAD/CAM технологије, Експертни системи и Пројектовање и конструисање производа

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: