dr Miloš Ristić

Imejl: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Proizvodne i informacione tehnologije i Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije.

Magistrirao 2007. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, naziv teze: Projektovanje proizvoda sa aspekta tehnologičnosti.

Diplomirao 2005. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu sa nazivom teme: Projektovanje i konstrukcija pužnog reduktora za zatvaranje leptirastog zatvarača.

 

Uža naučna oblast

Proizvodne i informacione tehnologije

Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne studije)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

|IZŽS| Inženjerstvo zaštite životne sredine (specijalističke studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Tehničko crtanje (INI / DRS / ZŽS)

Otpornost materijala (INI)

Tehnike spajanja delova (INI)

Mašinski elementi (INI)

CNC sistemi (INI)

Softverski alati u proizvodnji (INI)

Programiranje numerički upravljanih sistema (INI)

Analiza životnog ciklusa (IZŽS)

 

Udžbenici

Ristić S., Miltenović A., Ristić M., Praktikum za izradu projektnih zadataka iz mašinskih elemenata, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš, 2010.

Ristić S., Dakić N., Cvetanović B., Ristić M., Praktikum iz tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom, Viša tehnička škola u Nišu, Niš, 2007.

Ristić S., Cvetanović B., Ristić M., Praktikum za izradu projektnih zadataka iz mašinskih elemenata 1, Viša tehnička škola u Nišu, Niš, 2005.

Reprezentativne reference

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M. Expert System for Implant Material Selection. In: Konjović, Z., Zdravković, M., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2016 Proceedings Vol.1, pp.86-90, 2016. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M., Mitković, M. Implant Material Selection Using Expert System. Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering (Accepted for publishing: 28.09.2016.) (M23)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Framework for early manufacturability and technological process analysis for implants manufacturing, Proceedings of 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, March 8-11 2015., Society for Information Systems and Computer Networks, Issued in Belgrade, Serbia, 2015. pp. 426 – 429. (M33)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B., Pavlović, M., Kosanović, M. Projektovanje proizvoda sa aspekta tehnologičnosti: primer zupčastog prenosnika. INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, pp.452-455, March 2016. (M33)

Mitić, D., Ristić, M. Sanacije prslina sfernog rezervoara za etilen zavarivanjem. Savetovanje „Zavarivanje 2016“, Srebrno jezero, 2016. (M63)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B. Manufacturability Analysis of Die-Cast Parts, Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, 28.-30. September 2011, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, pp. 223 – 226. (M33)

Ristić, M., Tehnološka ograničenja brzih proizvodnih tehnologija, IMK-14 – Istraživanje i razvoj, IMK „14. oktobar“ Kruševac, 2011., vol. 17, no. 1, pp. 25-31. (M53)

Ristić, M., Pavlović, M., Simić Ž. Izrada cilindričnog kliznog ležaja tehnologijom 3D štampe, Zbornik radova Visoke tehniče škole strukovnih studija u Nišu, VTŠ Niš, 2015. god., str. 56-59. (M63)

Cvetanović, B., Cvetković, D., Ristić, M., Milosević A. Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors. Journal of environmental protection and ecology, 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (M23)

Ristić, M., Cvetanović, B., Janjić, N. Procenjivanje sličnosti oblika zasnovano na tehničkim elementima, Zbornik radova Simpozijuma dijagnostika i pouzdanost, infomatika i menadžment, saobraćaj i ekologija, (oblast 5. – računarsko projektovanje), Vrnjačka Banja, 03.12.2010. god. str. 341 – 349. (M63)

Ristić, M., Cvetanović, B., Dakić, N. Zaštita zavarivača pri gasnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 266 – 277. (M63)

Cvetanović, B., Ristić, M. Risk Assessment of whole body vibration at drivers of agrisultural tractors, 4th DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2013, Beograd, Srbija, 2013. (M33)

Stošović, S., Ristić, M., Kosanović, M. Koncept vozila za merenje parametara kvaliteta vazduha i uslova radne sredine, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 374 – 383. (M63)

Milutinović, B., Cvetanović, B., Tomić, M., Đekić, P., Ristić, M. Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu pri elektrolučnom zavarivanju, Zbornik radova XL naučno stručni skup Održavanje mašina i opreme, Beograd – Budva, 23-26.06.2015., Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Beograd, Srbija, 2015. pp. 65 – 72. (M63)

Ristić M., Cvetanović B., Milošević A., Projektovanje i konstruisanje pužnog reduktora za zatvaranje leptirastog zatvarača, Zbornik radova XXXII majskog skupa održavalaca sredstava za rad Srbije „Nove informacione tehnologije i dizajn mašina”, ISBN 978–86–83701–22–3, Vrnjačka banja, 27–28. 05. 2009. Rad broj 169. (M63)

 

Učešće u projektima

TEMPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Aktivnosti

Istraživački interes: CAD/CAM tehnologije, Ekspertni sistemi i Projektovanje i konstruisanje proizvoda

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI SSCI) liste: