dr Nataša Savić

Imejl: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 13:00

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 10.06.2013. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Prirodne nauke.

Specijalizirala 1996. na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa Matematika Naziv specijalističkog rada: Funkcionalni račun u Banahovim algebrama

Magistrirala 2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na odseku za matematiku i informatiku.

Diplomirala 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa Matematika

 

Uža naučna oblast

Prirodne nauke

Konstrukcije i vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu

 

Studijski programi

|KOT| Komunikacione tehnologije (osnovne studije)

|SRT| Savremene računarske tehnologije (osnovne studije)

|GRI| Građevinsko inženjerstvo (osnovne studije)

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Matematika 1 (KOT / SRT / GRI)

Matematika 2 (KOT / SRT / GRI))

Nacrtna geometrija (GRI)

 

Reprezentativne reference

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić: Estimation of the fundamental frequency of a signal by means of interpolation with a quadratic convolution kernel, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, pp. 40-49, 2014.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić: Optimizacija parametra Greville-ovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2016

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić P. Rajković:Optimizacija parametara Kejsovog dvoparametarskog konvolucionog jezgra u spektralnom domenu, Infoteh Jahorina Vol.15,str. 392 – 397, 2016

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić Nagib spektralne karakteristike kao kriterijum optimalnosti 1P Kejsovog jezgra, Regionalna naučno-stručna konferencija Infofest-Pulse ,Budva 2016

N. Savić, Z. Milivojević, Z. Veličković, D. Brodić: Optimization of the parameter of 2P Keys interpolation kernel according to the criterion of similarity to sinc function in the spectral domain, ICEST 2016

N. Savić, Z. Milivojević, V. Moračanin:, The analysis of the efficiency of Polya rational parametric interpolation kernel in estimating the fundamental frequency of the speech signal, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 21, pp. 59-73, 2015.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić: Estimation of the fundamental frequency of speech signal by means of parametric quasi–rational Polya kernel, Proceedings of The international scientific conference Unitech Gabrovo, Vol.2, pp. 119-125, 2015

N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević: Procena fundamentalne frekvencije pomoću kvazi- racionalnog Polya interpolacionog jezgra, YU INFO 2015, sekcija PRIMENJENA INFORMATIKA str. 411-416, Kopaonik, 2015.

N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić: Analiza efikasnosti kvadratnih konvolucionih jezgara kod procene frekvencije signala, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str.56-59, 2014

N. Savić, Z. Milivojević, V. Moračanin: Analiza efikasnosti Polya racionalnog parametarskog interpolacionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str. 132-135, 2015

Z. Milivojević, N. Savić, D. Brodić: Primena Polya parametarskog konvolucionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije u spektralnom domenu, Infoteh Jahorina Vol.14,str. 355-360, 2015

Z. Veličković, M. Ćirić, Z. Milivojević, N. Savić, Brzina učitavanja WEB aplikacije razvijene u ZEND MVC FRAMEWORKU, YU INFO 016, Kopaonik, 2016

Z. Milivojević, N. Savić, Zoran Veličković, D. Brodić:Optimizacija parametra Kejsovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, YU INFO 2016, sekcija RAČUNARSKE PRIMENE Kopaonik, 2016.

Z. Milivojević, Z. Veličković, N. Savić, Performanse adaptivnog frakcionog FIR diferencijatora, sekcija Računarske mreže i telekomunikacije, YU INFO 09, Kopaonik, 2009.

Z. Milivojević, N. Savić , Procena fundamentalne frekvencije govornog signala komprimovanog G.723.1 algoritmom PCC interpolacijom, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2010.

P. Rajković, S. Marinković, N. Savić, The classical orthogonal polynomials in the tilings, mathings na paths, Internanational Conference, XVI Geometrical Seminar, Vrnjačka Banja 20-25 septembar 2010 .

P. Rajković, S. Marinković, N. Savić, The tiling and matching interpretations of classical orthogonal polynomials, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, 25-26 Novembar 2010.

P. Rajković, N. Savić, The combinatorial interpretation of special numbers and function, Naučno-stručni simpozijum, Dijagnostika, Pouzdanost, Informatika, Menadžment, Saobraćaj i Ekologija, Vrnjačka Banja , Decembar 2010, Zbornik radova ISBN 978-86-83201-29-2.

P. Rajković, N. Savić: A Few Discrete Transforms and Their Invariants, Proceedings of The international conference „Mechanical Engineering in XXI century“, Niš 2013, pp. 33-37.

P. Rajković, N. Savić, K. Rajković, Exploring programs for invariants of a few discrete transforms with random numbers trials, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 19-25 june 2014, Albena, Bulgaria, Book 2, Vol. 1, pp. 177-184.

P. Rajković, P. Barry, N. Savić: Number sequences in an integralform with a generalized convolution property and Somos-4 Hankel determinants, Mathematica Balkanica, New Series Vol. 26, Fasc. 1-2 pp. 219-228

N. Savić, M. Cvetković, Informator za upis studenata Više tehničke škole – Niš, rešeni zadaci za klasifikacioni ispit, 2004.-2006., str. 30-94

N. Savić, M. Cvetković, Informator za upis studenata Visoke tehničke škole – Niš, sa zbirkom zadataka za polaganje prijemnog ispita za akreditovane studijske programe, 2007.-2010., str. 17-109.

N. Savić, M. Cvetković, Metoda sukcesivne aproksimacije i njene primene, Zbornik radova Vise tehničke škole Niš, 2006

M. Cvetković, N. Savić, Matematika kao nastavni predmet i uloga matematičkih zadataka, Zbornik radova Vise tehničke škole Niš, 2006.

P. Rajković, N. Savić, Neke invarijantne osobine Hankelovih determinanti, Visoka tehnička škola, Niš, 2013 str. 59-62

P. Rajković, N. Savić, Konvoluciona svojstva nekih specijalnih nizova brojeva, Visoka tehnička škola, Niš, 2012 str. 84-87

P. Rajković, N. Savić, S. D. Marinković, Jedna kombinatorna interpretacija verižnog razlomka, Visoka tehnička škola, Niš, 2011, str. 105-108

N. Savić, Z. Milivojević: Analiza efikasnosti parametarskih interpolacionih konvolucionih jezgara kod procene fundamentalne frekvencije signala, Visoka tehnička škola, Niš, str. 16-19, 2015.

N. Savić, Spektar i rezolventa ograničenog operatora, Viša tehnička škola u Nišu, Zbornik radova, (367-371) 2002.

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 1