РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Наставници и студенти смера Индустријско инжењерство учествовали су у реализацији следећих међународних и домаћих пројеката:

Циљ прojeкта Грaдa Нишa и Канцеларије за локални економски развој и пројекте „Симултано пројектовање иновираног производа за унапређење конкурентности предузећа“ је подизање конкурентности предузећа кроз унапређење и иновирање технолошког процеса производње појединих производа у партнерству са наставницима смера Индустријско инжењерство.

Пројектом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, програмска активност Развој високог образовања “ Формирање лабораторије напредних технологија (ЛНТ)“ унапређен је и олакшан процес учења групе предмета из области производно – информационих технологија и опремљена је Лабораторија Напредних технологија савременим софтверским алатима и уређајима (3Д скенери, САМ симулатори…).

Наставници смера Индустријско инжењерство су у оквиру стручног оспособљавања радника за управљање вуљушкаром и тренингом „Пројектовање машина са аспекта безбедности“ запослених у компанији  „Tigar Tyres“  до сада обучили и оспособили близу 160 радника.

Прojeкaт Грaдa Нишa и Канцеларије за локални економски развој и пројекте „Креирање одрживих иновација за унапређење конкурентности предузећа“ имао је за циљ подизање конкурентности предузећа кроз унапређење производног процеса и процедура и обуку запослених према захтевима тржишта у партнерству са наставницима смера Индустријско инжењерство.

Пројекат Нафтне индустрије Србије „Хардверско-софтверско решење за прикупљање лименки и пластичних флаша“ развио је савремен уређај за сакупљање платичне и алуминијумске амбалаже и њихову селекцију. За потребе уређаја који сабија рециклажну пластику и лименке, развијена је и мобилна апликација која мотивише грађане да рециклирањем добијају наградене поене, а са друге стране помаже у логистици одвожења сакупљеног материјала.

Циљ IPA пројекта „Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region“ је стварање атрактивног школског окружења за развој адолесцената у регионима Перника и Ниша. У оквиру овог пројекта двориште школе је реновирано и прилагођено потребама студената и ђака.

Erasmus пројекат „Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)“ усмерен је на побољшање квалитета високог образовања у области транспорта и саобраћајног инжењерства, повећање нивоа компетенција и тренинг за саобраћајне стручњаке у земљама Западног Балкана и унапређење постојећих садржаја основних и мастер студија, а све у складу са ЕУ трендовима.

Као резултат Erasmus пројекта „Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP)“  акредитован је студијски програм мастер струковних студија Управљање отпадом.

TEMPUS пројекат „Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD)“ имао је за циљ унапређење конкурентности привреде у региону, унапређењем образовања у области развоја индустријских производа кроз обуку наставника струковног образовања из области развоја индустријских производа.

Резултат TEMPUS пројекта „Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)“ oмoгућио је висoкooбрaзoвним устaнoвaмa у Србиjи, Црнoj Гoри и Бoсни и Хeрцeгoвини рeдoвнo спрoвoђeњe истрaживaњa o диплoмирaним студeнтимa у сврху пoбoљшaњa студиjских прoгрaмa и стaлну мoдeрнизaциjу образовног прoцeса.

Главни циљ TEMPUS пројекта „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC)“ односи се на побољшање управљања струковним високим образовањем у Србији и стварање Академије струковних студија.

Мисија TEMPUS пројекта „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning (OCCUSH)“ је развој образовне структуре која ће у области безбедности и здравља на раду оспособљавати, образовати и обучавати студенте, лица за БЗНР у предузећима, послодавце и раднике.