Самовредновање 2019

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

Висока техничка школа струковних студија у Нишу редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.
ЗАХТЕВ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

 • Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
 • Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
 • Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама

 Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

 • Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета високошколске установе
 • Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
 • Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду  успостављеног  тела  (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета
  високошколске  установе

 Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

 • Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада
 • Прилог 3.2. Списак свих анкета
 • Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера

 Стандард 4: Квалитет студијског програма

 • Табела 4.1 Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
 • Табела 4.2 Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 3 школске године у  оквиру акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија
 • Табела 4.3 Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија
 • Прилог 4.1. Анализа резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења
 • Прилог 4.2. Анализа резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим квалификацијама дипломаца

 Стандард 5: Квалитет наставног процеса

 • Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
 • Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
 • Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

 Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

 • Табела 6.1 Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи
 • Табела 6.2 Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима
 • Табела 6.3 Збирни преглед  научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства
 • Табела 6.4 Списак SCI/СSCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
 • Табела 6.5 Листа одбрањених  докторских дисертација  (име кандидата, име ментора,  назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године
 • Табела 6.6 Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи
 • Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи
 • Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и раду
 • Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи
 • Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова  у  односу  на  укупан  број наставника и сарадника на високошколској установи

 Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

 • Табела 7.1.  Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи
 • Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи
 • Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
 • Прилог 7.2. Однос укупног броја студената и броја запослених наставника на нивоу установе

 Стандард 8: Квалитет студената

 • Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години
 • Табела 8.2. Стопа успешности студија
 • Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове
 • Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
 • Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
 • Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

 Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

 • Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у Школи
 • Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
 • Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима
 • Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени у Школи
 • Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени у Школи са бројем наставника у Школи

 Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

 • Табела 10.1. Број ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
 • Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
 • Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби

 Стандард 11: Квалитет простора и опреме

 • Табела 11.1. Укупна површина (у власништву Школе и изнајмљени простор) са површином објеката
 • Табела 11.2. Листа опреме у власништву Школе која се користи у наставном процесу
 • Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе

 Стандард 12: Финансирање

 • Прилог 12.1. Финансијски план за 2016. годину
 • Прилог 12.2. Финансијски извештај за 2015. годину

 Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 • Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета

 Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

 • Прилог 14.1. Информације презентоване  на  сајту  високошколске  установе  о активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и
  периодичну  проверу квалитета  у  циљу  одржавања  и  унапређење  квалитета  рада  високошколске установе