Samovrednovanje 2019

SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NIŠU

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.
ZAHTEV ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA

 Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

 • Prilog 1.1. Strategija obezbeđenja kvaliteta
 • Prilog 1.2. Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta
 • Prilog 1.3. Akcioni plan za sprovođenje strategije i odluke o njegovom usvajanju i dopunama

 Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

 • Prilog 2.1. Usvojeni dokument – Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje  kvaliteta visokoškolske ustanove
 • Prilog 2.2. Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta
 • Prilog 2.3. Usvojeni godišnji izveštaji o radu  uspostavljenog  tela  (komisije, odbora, centara) za unutrašnje osiguranje kvaliteta
  visokoškolske  ustanove

 Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

 • Prilog 3.1. Formalno uspostavljeno telo (komisija, odbor, centar) sa konkretnom odgovornošću za unutrašnje osiguranje kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi (izvod iz Statuta) i opis rada
 • Prilog 3.2. Spisak svih anketa
 • Prilog 3.3. Dokument o analizi rezultata anketa i o usvajanju korektivnih i preventivnih mera

 Standard 4: Kvalitet studijskog programa

 • Tabela 4.1 Lista  svih studijskih  programa  koji  su  akreditovani  na  visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine
 • Tabela 4.2 Broj i procenat  diplomiranih  studenata (u  odnosu  na  broj  upisanih)  u prethodne 3 školske godine u  okviru akreditovanih  studijskih programa. Ovi podaci se izračunavaju tako što se ukupan broj studenata koji su diplomirali u školskoj godini (do 30. 09.) podeli brojem studenata upisanih u prvu godinu studija iste školske godine. Podatke pokazati posebno za svaki nivo studija
 • Tabela 4.3 Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine. Ovaj podatak se dobija tako što se za studente koji su diplomirali do kraja školske godine (do 30.09.) izračuna prosečno trajanje studiranja. Podatke pokazati posebno za svaki nivo studija
 • Prilog 4.1. Analiza rezultata  anketa  o  mišljenju  diplomiranih  studenata  o kvalitetu studijkog programa i postignutim ishodima učenja
 • Prilog 4.2. Analiza rezultata  anketa  o  zadovoljstvu  poslodavaca  stečenim kvalifikacijama diplomaca

 Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

 • Prilog 5.1. Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa
 • Prilog 5.2. Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave
 • Prilog 5.3. Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika

 Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

 • Tabela 6.1 Naziv tekućih naučnoistraživačkih/umetničkih projekata, čiji su  rukovodioci  nastavnici  stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi
 • Tabela 6.2 Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima
 • Tabela 6.3 Zbirni pregled  naučnoistraživačkih i umetničkih rezultata u ustanovi u prethodnoj kalendarskoj godini prema kriterijumima Ministarstva
 • Tabela 6.4 Spisak SCI/SSCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni trogodišnji period. (Navesti reference sa rednim brojem)
 • Tabela 6.5 Lista odbranjenih  doktorskih disertacija  (ime kandidata, ime mentora,  naziv disertacije i godina odbrane, publikovani rezultati) u visokoškolskoj ustanovi u prethodne tri školske godine
 • Tabela 6.6 Spisak stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi
 • Tabela 6.7 Spisak mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno-umetničkog polja, kao i odnos broja mentora u odnosu na ukupan broj nastavnika na visokoškolskoj ustanovi
 • Prilog 6.1. Spisak nagrada i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i radu
 • Prilog 6.2. Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi
 • Prilog 6.3. Odnos broja SCI-indeksiranih radova  u  odnosu  na  ukupan  broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi

 Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

 • Tabela 7.1.  Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi
 • Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi
 • Prilog 7.1. Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
 • Prilog 7.2. Odnos ukupnog broja studenata i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove

 Standard 8: Kvalitet studenata

 • Tabela 8.1. Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini
 • Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studija
 • Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove
 • Prilog 8.1. Pravilnik o proceduri prijema studenata
 • Prilog 8.2. Pravilnik o ocenjivanju
 • Prilog 8.3. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

 Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

 • Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u Školi
 • Tabela 9.2. Popis informatičkih resursa
 • Prilog 9.1. Opšti akt o udžbenicima
 • Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni u Školi
 • Prilog 9.3. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni u Školi sa brojem nastavnika u Školi

 Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

 • Tabela 10.1. Broj nenastavnih  radnika  stalno  zaposlenih  u  visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica
 • Prilog 10.1. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
 • Prilog 10.2. Analiza rezultata ankete studenata o proceni kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi

 Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

 • Tabela 11.1. Ukupna površina (u vlasništvu Škole i iznajmljeni prostor) sa površinom objekata
 • Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu Škole koja se koristi u nastavnom procesu
 • Tabela 11.3. Nastavno-naučne i stručne baze

 Standard 12: Finansiranje

 • Prilog 12.1. Finansijski plan za 2016. godinu
 • Prilog 12.2. Finansijski izveštaj za 2015. godinu

 Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

 • Prilog 13.1. Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

 Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

 • Prilog 14.1. Informacije prezentovane  na  sajtu  visokoškolske  ustanove  o aktivnostima  koje  obezbeđuju  sistematsko  praćenje  i
  periodičnu  proveru kvaliteta  u  cilju  održavanja  i  unapređenje  kvaliteta  rada  visokoškolske ustanove