Samovrednovanje-drs-2017

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ – 2017

Висока техничка школа струковних студија у Нишу редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

 

ЗАХТЕВ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

 

 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

 Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

 Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

 Стандард 4: Квалитет студијског програма

 Стандард 5: Квалитет наставног процеса

 Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

 Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

 Стандард 8: Квалитет студената

 Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

 Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

 Стандард 11: Квалитет простора и опреме

 Стандард 12: Финансирање

 Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета