Шта је студент ментор

ШТА ЈЕ СТУДЕНТ МЕНТОР?

 • Студент ментор је подршка студентима бруцошима у сваком смислу те речи
 • Студент ментор је студент који треба да олакша почетак академске каријере бруцоша
 • Студент ментор унапређује академске и професионалне способности бруцоша у правцима које бруцош жели
 • Први прави пријатељ кога бруцоши срећу на почетку школовања.
 • Студент ментор је „бруцошки водич“
 • Студент ментор добро познаје „Правила студија“

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ИМАТИ СТУДЕНТА МЕНТОРА

Студент ментор користи бруцошима јер:

 • подржава њихов развој у стручној сфери, јавном наступу комуникацији,
 • упозорава студент на могуће проблеме у току школовања и  саветује их како да их превазиђу и  реше,
 • помаже бруцошу у прилагођавању на услове студирање, као и прилагођавање на живот у новој средини ван школске установе.
 • подстиче бруцоше на истрајност

АКТИВНОСТИ  (ОБАВЕЗЕ) СТУДЕНТА МЕНТОРА

Студент ментор упућује студенте, пре свега бруцоше, у свет високог образовања на бази свог искуства и практичних примера.

Активности (обавезе) студента ментора су да:

 • Пружи неопходну подршку студентима како би се што ефикасније испуњавали своје академске обавезе
 • Информише студенте о смештају у студентским домовима, студентској мензи, студентским кредитима, превозу
 • Информише студенте о услугама које им пружају стручне службе ВТШ Ниш
 • Информише студенте о изборним предметима
 • Упути студенте на начин спремања колоквијума и испита
 • Објасни студентима како да овере семестар
 • Објасни студентима како да пријаве испите
 • Објасни студентима шта да раде у случају ако закасне да овере семестар или пријаве испит
 • Упозна студенте са појмом и политиком квалитета Школе и значајем доприноса студента укупној политици квалитета
 • Припреми студенте прве године за анкету о педагошком раду наставника
 • Уредно води евиденцију о студентима из своје групе
 • Одговара на питање студента у року од 24 часа.

 

ПРАВА СТУДЕНТА МЕНТОРА

 • Студент ментор сам прави распоред састанака са студентима прве године, како би ускладио своје студентске и приватне обавезе
 • Студент ментор има право на подршку наставног особља, студентског парламента и других стручних органа, како би свој посао обављао квалитетно
 • Студент ментор може да одбије рад са студентом/студентима са којим/а се не осећа пријатно, после консултација са особљем задуженим за надзор рада студента ментора
 • Студент ментор има право да одбије сваки рад за који мисли да је неприкладан и није у складу са нормама етичког понашања
 • Студент ментор има право на едукацију и унапређење својих вештина и способности неопходних за рад са студентима прве године
 • Студент ментор, по завршетку студија, уз диплому добија потврду (сертификат) да је обављао послове студента ментора
 • Студент ментор остварује 3 ЕСПБ бода по години менторског стажа
 • Студент ментор има права и на друге погодности које утврде стручни органи ВТШ Ниш
 • Студент ментор има права на набавку стручне литературе потребне за ефикасно обављање менторства
 • Студент ментор има право на формирање е-маил налога на школском домену
 • Студент ментор активно учествује у уређивање Wеб странице Школе посвећене промовисању активности студената ментора.

Комуникациона шема

 • Студент ментор – студент виших година, изабран на основу позива који објављују коориднатори у договору са студентским парламентом.
 • Студент ментор је у обавези о свом раду подноси редован извештај координаторима, два пута током семестра
 • Сваки студент ментор на почетку године добија своју групу студената прве године, која не може да броји више од 20 студената.
 • Директор Школе за сваку школску годину бира из редова наставног осбобља два координатора (једна коориднатор на три студијска програма)који имају обавезу да прате рада студената ментора, анализирају њихове извештаја и исте проследјују шефовима студијских програма односно већима студијских програма.
 • Већа студијских програма, најмање једном током семестра, а потреби и више путм анализирају извештаје студента ментора, и у складу са њима предузимају одређене активности о чему обавештавају коориднаторе
 • Извештај о раду студената ментора, као извештаје са већа студијских програма, координатори прослеђују Комисији за праћење и унапређење политике квалитета ВТШ Ниш. Координатор о извшетајима студента ментора обавештава коолегијум, најмеајне два пута током семестра.
 • Студентски парламент, представља подршку студетнима менторима, у смислу обезбеђјивања, просторних, стручних и других ресурса, пружања обука, координације активност, решавања проблема и сл.