Šta je student mentor

ŠTA JE STUDENT MENTOR?

 • Student mentor je podrška studentima brucošima u svakom smislu te reči
 • Student mentor je student koji treba da olakša početak akademske karijere brucoša
 • Student mentor unapređuje akademske i profesionalne sposobnosti brucoša u pravcima koje brucoš želi
 • Prvi pravi prijatelj koga brucoši sreću na početku školovanja.
 • Student mentor je „brucoški vodič“
 • Student mentor dobro poznaje „Pravila studija“

ZAŠTO JE DOBRO IMATI STUDENTA MENTORA

Student mentor koristi brucošima jer:

 • podržava njihov razvoj u stručnoj sferi, javnom nastupu komunikaciji,
 • upozorava student na moguće probleme u toku školovanja i  savetuje ih kako da ih prevaziđu i  reše,
 • pomaže brucošu u prilagođavanju na uslove studiranje, kao i prilagođavanje na život u novoj sredini van školske ustanove.
 • podstiče brucoše na istrajnost

AKTIVNOSTI  (OBAVEZE) STUDENTA MENTORA

Student mentor upućuje studente, pre svega brucoše, u svet visokog obrazovanja na bazi svog iskustva i praktičnih primera.

Aktivnosti (obaveze) studenta mentora su da:

 • Pruži neophodnu podršku studentima kako bi se što efikasnije ispunjavali svoje akademske obaveze
 • Informiše studente o smeštaju u studentskim domovima, studentskoj menzi, studentskim kreditima, prevozu
 • Informiše studente o uslugama koje im pružaju stručne službe VTŠ Niš
 • Informiše studente o izbornim predmetima
 • Uputi studente na način spremanja kolokvijuma i ispita
 • Objasni studentima kako da overe semestar
 • Objasni studentima kako da prijave ispite
 • Objasni studentima šta da rade u slučaju ako zakasne da overe semestar ili prijave ispit
 • Upozna studente sa pojmom i politikom kvaliteta Škole i značajem doprinosa studenta ukupnoj politici kvaliteta
 • Pripremi studente prve godine za anketu o pedagoškom radu nastavnika
 • Uredno vodi evidenciju o studentima iz svoje grupe
 • Odgovara na pitanje studenta u roku od 24 časa.

 

PRAVA STUDENTA MENTORA

 • Student mentor sam pravi raspored sastanaka sa studentima prve godine, kako bi uskladio svoje studentske i privatne obaveze
 • Student mentor ima pravo na podršku nastavnog osoblja, studentskog parlamenta i drugih stručnih organa, kako bi svoj posao obavljao kvalitetno
 • Student mentor može da odbije rad sa studentom/studentima sa kojim/a se ne oseća prijatno, posle konsultacija sa osobljem zaduženim za nadzor rada studenta mentora
 • Student mentor ima pravo da odbije svaki rad za koji misli da je neprikladan i nije u skladu sa normama etičkog ponašanja
 • Student mentor ima pravo na edukaciju i unapređenje svojih veština i sposobnosti neophodnih za rad sa studentima prve godine
 • Student mentor, po završetku studija, uz diplomu dobija potvrdu (sertifikat) da je obavljao poslove studenta mentora
 • Student mentor ostvaruje 3 ESPB boda po godini mentorskog staža
 • Student mentor ima prava i na druge pogodnosti koje utvrde stručni organi VTŠ Niš
 • Student mentor ima prava na nabavku stručne literature potrebne za efikasno obavljanje mentorstva
 • Student mentor ima pravo na formiranje e-mail naloga na školskom domenu
 • Student mentor aktivno učestvuje u uređivanje Web stranice Škole posvećene promovisanju aktivnosti studenata mentora.

Komunikaciona šema

 • Student mentor – student viših godina, izabran na osnovu poziva koji objavljuju kooridnatori u dogovoru sa studentskim parlamentom.
 • Student mentor je u obavezi o svom radu podnosi redovan izveštaj koordinatorima, dva puta tokom semestra
 • Svaki student mentor na početku godine dobija svoju grupu studenata prve godine, koja ne može da broji više od 20 studenata.
 • Direktor Škole za svaku školsku godinu bira iz redova nastavnog osboblja dva koordinatora (jedna kooridnator na tri studijska programa)koji imaju obavezu da prate rada studenata mentora, analiziraju njihove izveštaja i iste prosledjuju šefovima studijskih programa odnosno većima studijskih programa.
 • Veća studijskih programa, najmanje jednom tokom semestra, a potrebi i više putm analiziraju izveštaje studenta mentora, i u skladu sa njima preduzimaju određene aktivnosti o čemu obaveštavaju kooridnatore
 • Izveštaj o radu studenata mentora, kao izveštaje sa veća studijskih programa, koordinatori prosleđuju Komisiji za praćenje i unapređenje politike kvaliteta VTŠ Niš. Koordinator o izvšetajima studenta mentora obaveštava koolegijum, najmeajne dva puta tokom semestra.
 • Studentski parlament, predstavlja podršku studetnima mentorima, u smislu obezbeđjivanja, prostornih, stručnih i drugih resursa, pružanja obuka, koordinacije aktivnost, rešavanja problema i sl.