УСЛОВИ УПИСА

 

Упис студената на студијски програм Производно-информационе технологије

 

На студијски програм Производно-информационе технологије, у Високој техничкој школи струковних студија у Нишу (у даљем тексту Школа), у прву годину мастер струковних студија, могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Правилима студија Школе (са изменама и допунама) и Правилником о мастер струковним студијама Школе (са изменама и допунама).
У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним студијама првог степена одговарајуће стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких наука, у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова. На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила специјалистичке струковне студије другог степена, по прописима који су важили до 7.10.2017.године, односно ступања на снагу закона о високом образовању. Такође, мастер стуковне студије могу уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом.
Упис на мастер струковне студије, у Школи, врши се на основу конкурса који расписује директор Школе, најкасније 4 месеца пре почетка наставе. Конкурс за упис се објављује у средствима јавног информисања и интернет страници Школе, а садржи садржи податке о условима уписа, броју студената који се могу уписати, висини школарине, рокове пријављивања и уписа, као рокове за евентуалне жалбе, итд. Конкурс спроводи Комисија коју именује директор Школе, на предлог Наставно-стручног већа Школе. Задатак Комисије је да сачини привремену, а затим и коначну ранг листу редоследа примљених кандидата (након решених евентуалних приговора на привремену ранг листу).
Избор кандидата за упис на мастер струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама и резултату оствареном на пријемном испиту. Ранг листа се сачињава према оствареним бодовима на пријемном испиту (максимално 40) и бодовима који су производ просечне оцена у току основних студија (максимално 60).
Број студената предвиђених за упис на студијски програм је 32 и усклађен је са кадровским и  просторним захтевима, као и техничким могућностима.
Студенти струковних мастер студија се уписују у статусу студента који се сами финансирају.