USLOVI UPISA

 

Upis studenata na studijski program Proizvodno-informacione tehnologije

 

Na studijski program Proizvodno-informacione tehnologije, u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu (u daljem tekstu Škola), u prvu godinu master strukovnih studija, mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilima studija Škole (sa izmenama i dopunama) i Pravilnikom o master strukovnim studijama Škole (sa izmenama i dopunama).
U prvu godinu master strukovnih studija može se upisati lice koje ima visoko obrazovanje stečeno na osnovnim strukovnim studijama prvog stepena odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, u obimu najmanje 180 ESPB bodova. Na master strukovne studije mogu se upisati i lica koja su završila specijalističke strukovne studije drugog stepena, po propisima koji su važili do 7.10.2017.godine, odnosno stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju. Takođe, master stukovne studije mogu upisati i lica koja su završila studije po propisima koji su važili pre donošenje Zakona o visokom obrazovanju, pod uslovom da je ta diploma najmanje ekvivalentna diplomi osnovnih strukovnih studija u skladu sa Zakonom.
Upis na master strukovne studije, u Školi, vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor Škole, najkasnije 4 meseca pre početka nastave. Konkurs za upis se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i internet stranici Škole, a sadrži sadrži podatke o uslovima upisa, broju studenata koji se mogu upisati, visini školarine, rokove prijavljivanja i upisa, kao rokove za eventualne žalbe, itd. Konkurs sprovodi Komisija koju imenuje direktor Škole, na predlog Nastavno-stručnog veća Škole. Zadatak Komisije je da sačini privremenu, a zatim i konačnu rang listu redosleda primljenih kandidata (nakon rešenih eventualnih prigovora na privremenu rang listu).
Izbor kandidata za upis na master strukovne studije obavlja se prema opštem uspehu postignutom na osnovnim studijama i rezultatu ostvarenom na prijemnom ispitu. Rang lista se sačinjava prema ostvarenim bodovima na prijemnom ispitu (maksimalno 40) i bodovima koji su proizvod prosečne ocena u toku osnovnih studija (maksimalno 60).
Broj studenata predviđenih za upis na studijski program je 32 i usklađen je sa kadrovskim i  prostornim zahtevima, kao i tehničkim mogućnostima.
Studenti strukovnih master studija se upisuju u statusu studenta koji se sami finansiraju.