ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ НА СМЕРУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ?

Основне струковне студије на смеру Заштита животне средине трају три школске године (шест семестара).

2. КОЈЕ ЗВАЊЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА НА СМЕРУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ?

Након завршених основних студија на смеру Заштита животне средине, студенти стичу први степен високог образовања, 180 ЕСПБ и звање Струковни инжењер заштите животне средине.

3. КО ИМА ПРАВО НА УПИС НА СМЕР ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ?

Право на упис на смер Заштита животне средине имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике.

4. КАДА СЕ КАНДИДАТ ОПРЕДЕЉУЈЕ ЗА СМЕР КОЈИ ЋЕ СТУДИРАТИ?

Кандидати морају да се определе за смер који ће студирати одмах при подношењу пријаве за упис.

5. КОЛИКО КАНДИДАТА МОЖЕ ДА УПИШЕ СМЕР ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ?

Министарство просвете Републике Србије расписује крајем маја конкурс којим одређује број студената који се може уписати на прву годину студија. Конкурсом 2020. године дефинисан је следећи број студената на смеру Заштита животне средине: студенти који се финансирау из буџета 30, студенти који плаћају школарину 30, укупно 60.

6. ШТА ЗНАЧИ СТУДИРАТИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, А ШТА НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?

Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину, имају права на смештај у студентском дому и имају дотирану исхрану у студентској мензи. Кандидати који студирају на терет самофинансирања плаћају школарину, немају права да конкуришу за смештај у студентском дому, а исхрану у студентској мензи плаћају по нешто вишим ценама. 

7. КАКО СЕ БОДУЈУ КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА?

Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100 бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у статусу студената који се финансирају на терет буџета или као студенти који се сами финансирају. Место на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија као и да ли ће бити финансиран не терет буџета.

У прву годину основних студија може бита уписан кандидат који се налази на јединственој ранг листи за студијски програм Заштита животне средине до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова. Уколико један или више кандидата имају исти број бодова на ранг листи, предност има кандидат са већим бројем бодова из средње школе. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати наредног кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.

8. КО ИМА ПРАВО ДА СТУДИРА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА?

Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.

9. КО СЕ УПИСУЈЕ НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?

На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.

10. ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СТУДЕНТ МОЖЕ ИЗ СТАТУСА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ ДА ПРЕЂЕ У СТАТУС СТУДЕНТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?

Самофинансирајући студент који у току школске године оствари минимум 48 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.