РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Наставници и студенти смера Заштита животне средине учествовали су у реализацији следећих међународних и домаћих пројеката: 

Одсек је део међународног програма „ЕКО-ШКОЛА“ која има за циљ да студенти постану главна покретачка снага промена у животној средини, кроз активно учење. Академија поседује Зелену заставу као признање за одговорно понашање према животној средини.

Пројекат „Принципи енергетске ефикасности у домаћинствима и упутства за уштеду енергије“, одржали су наставници и студенти са студијског програма Заштита животне средине у виду Обуке која је трајала два месеца. Обука се обављала са грађане који живе на локацији општине „Медијана“

Као резултат Erasmus пројекта „Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP)“ акредитован је студијски програм мастер струковних студија Управљање отпадом.

Пројекат Нафтне индустрије Србије „Хардверско-софтверско решење за прикупљање лименки и пластичних флаша“ развио је савремен уређај за сакупљање платичне и алуминијумске амбалаже и њихову селекцију. За потребе уређаја који сабија рециклажну пластику и лименке, развијена је и мобилна апликација која мотивише грађане да рециклирањем добијају наградене поене, а са друге стране помаже у логистици одвожења сакупљеног материјала. 

Циљ IPA пројекта „Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region“ је стварање атрактивног школског окружења за развој адолесцената у регионима Перника и Ниша. У оквиру овог пројекта двориште школе је реновирано и прилагођено потребама студената и ђака.

Erasmus пројекат „Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)“ усмерен је на побољшање квалитета високог образовања у области транспорта и саобраћајног инжењерства, повећање нивоа компетенција и тренинг за саобраћајне стручњаке у земљама Западног Балкана и унапређење постојећих садржаја основних и мастер студија, а све у складу са ЕУ трендовима.

Резултат TEMPUS пројекта „Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)“ oмoгућио је висoкooбрaзoвним устaнoвaмa у Србиjи, Црнoj Гoри и Бoсни и Хeрцeгoвини рeдoвнo спрoвoђeњe истрaживaњa o диплoмирaним студeнтимa у сврху пoбoљшaњa студиjских прoгрaмa и стaлну мoдeрнизaциjу образовног прoцeса.

Главни циљ TEMPUS пројекта „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC)“ односи се на побољшање управљања струковним високим образовањем у Србији и стварање Академије струковних студија.

Мисија TEMPUS пројекта „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning (OCCUSH)“ је развој образовне структуре која ће у области безбедности и здравља на раду оспособљавати, образовати и обучавати студенте, лица за БЗНР у предузећима, послодавце и раднике.